Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1]

Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid, of het stichten van vrede onder de mensen aansporen. En wie dit doet wijl hij Allah’s welbehagen zoekt, hem zullen Wij een grote beloning schenken.” [al-Nisa’ 4:114]

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ons verteld dat het verzoenen van mensen beter is dan vrijwillig vasten, vrijwillige gebeden verrichten en vrijwillige liefdadigheid geven.

Het is overgeleverd dat Abu’l-Darda’ (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Zal ik jullie vertelen over iets wat beter is dan de status van (vrijwillig) vasten, bidden en liefdadigheid?” Ze zeiden: “Ja.” Hij zei: “Verzoenen in een geval van onenigheid, want het kwaad van de onenigheid is de scheerder.” Al-Tirmidhi heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is de scheerder en ik zeg niet dat het haar scheert, maar het scheert (m.a.w. verwoest) religieuze toewijding.”

Overgeleverd door Abu Dawoed, 4273; al-Tirmidhi, 2433. Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

De Islam staat het toe om list te vertellen om dit grootse doel te bereiken. Je mag beide partijen dus vertellen dat de ander goede dingen over hen gezegd heeft en hen geprezen heeft, om de verzoening te bemoedigen. Dit valt niet onder de categorie van leugens die haram zijn.

Het is overgeleverd van Umm Kalthoem bint ‘Uqbah ibn Abi Mu’iet dat zij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Degene die verzoening tussen mensen nastreeft en goede dingen zegt, is geen leugenaar.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2490.

Het is haram voor moslims om elkaar te negeren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en redetwist niet met elkander, anders zult gij laf worden en uw kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.” [al-Anfaal 8:46]

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde, zo werdt gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid.” [Aal ‘Imraan 3:103]

Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Haat elkaar niet, benijd elkaar niet, wend jullie niet van elkaar af. Wees, O dienaren van Allah, broeders. Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 6065; Muslim, 2559.

Het is overgeleverd van Abu Ayyoob al-Ansaari (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren, waarbij elk van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De betere van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2757; Muslim, 2560.

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “De poorten van het Paradijs zijn geopend op maandag en donderdag en iedereen die niets met Allah vereenzelvigt, wordt vergeven, behalve een man die een ruzie met zijn broeder heeft gehad. Er wordt gezegd: ‘Wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen.'” Overgeleverd door Muslim, 2565.

Al-Nawawi heeft gezegd: “Wacht op deze twee” betekent “wacht totdat zij verzoend zijn en de liefde tussen hen hersteld is.”

Het is overgeleverd van Abu Kharaash al-Sulami dat hij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Wanneer iemand zijn broeder een jaar negeert, is het alsof hij zijn bloed vergoten heeft.” Overgeleverd door Abu Dawoed, 4915. Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Targhieb, 2762.

Deze teksten geven aan dat het voor een moslim verboden is om zijn broeder langer dan drie dagen te negeren door hem niet te groeten met salaam en door zich van hem af te wenden, zolang dat negeren niet om een shar’i reden is en niet gedaan wordt om een bepaald doel te bereiken, in welk geval het wel langer dan drie dagen toegestaan is voor hem.

En Allah weet het het beste

Bron: Islam Q&A

Hoe verricht ik als nieuwe moslim de kleine wassing?

Alle lof zij Allah.

Aller eerst prijzen we Allah dat Hij je heeft geleid en dat Hij je hart heeft geopend. We vragen Allah om ons en u standvastig te maken in het gehoorzamen van Hem. Wij waarderen jouw inspanningen om meer over je religie te leren en daarom adviseren wij je om te streven naar kennis, zodat jouw aanbidding correct zal worden verworven. Probeer Arabisch te leren, zodat je in staat zult zijn om de Koran te lezen en om die goed te kunnen begrijpen. We vragen Allah om je te zegenen met nuttige kennis.

Met betrekking tot hoe wudoo gedaan moet worden, zijn er twee manieren.

1 – De verplichte onderdelen van wudoo, waarvan de details als volgt zijn:

(I) 1 keer volledig het gezicht wassen, waaronder het spoelen van de mond en neus.

(II) 1 keer de armen tot aan de ellebogen wassen.

(III) het schoonmaken van het hele hoofd, inclusief de oren.

(IV) 1 keer de voeten tot en met de enkels wassen.

Wat er bedoeld wordt met 1 keer in al het bovenstaande is dat de hele gedeelte van de genoemde instantie grondig gewassen moet worden.

(V) Dit moet in de juiste volgorde gebeuren, zodat men eerst het gezicht wast, dan de armen, dan veegt men het hoofd en worden als laatst de voeten gewassen, omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) de wudoo in deze volgorde deed.

(VI) Dit moet continu gebeuren, dat wil zeggen dat de delen van het lichaam van de ene na de andere gewassen moeten worden met geen lange onderbreking tussen het wassen van het ene deel en het wassen van het andere.

Dit zijn de verplichte onderdelen van de wudoo waaraan u moet voldoen om van wudoo te kunnen spreken.

Het bewijs voor deze verplichte onderdelen van wudoo is de aya waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed, wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw (natte) handen over uw hoofden en (wast) uw voeten tot aan de enkels. En als gij onrein zijt, reinigt u. En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af. Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken, opdat gij dankbaar zult zijn..” [al-Maa’idah 5:6]

2 – De mustahabb delen van wudoo. Deze werden overgeleverd in de Soennah van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), waarvan de details als volgt zijn:

(I) Je moet de intentie hebben jezelf te zuiveren en de onzuiverheden te verwijderen. De intentie mag niet hardop uitgesproken worden maar zit in het hart. Dit geldt voor alle daden van aanbidding.

(II) Je zegt Bismillaah.

(III) Je wast je handen 3 keer.

(IV) Dan spoel je je mond 3 keer, je wervelt het water rond in uw mond en je spoelt je neus 3 keer, blaast het water eruit en je maakt gebruik van de linkerhand om het water uit je neus te verwijderen.

(V) Je wast je gezicht 3 keer, vanaf de haarlijn naar het kaakbot en de kin en van oor tot oor. Een man moet de haren van zijn baard wassen omdat het deel uitmaakt van het gezicht. Als zijn baard dun is moet hij het van binnen en buiten wassen en als het dik is en het bedekt heel de huid dan moet hij alleen de oppervlakte wassen en gaat hij er met zijn natte vingers doorheen.

(VI) Je wast je armen tot aan de ellebogen 3 keer. De arm strekt zich uit van de vingertoppen, met de nagels inbegrepen, tot aan het onderste gedeelte van de bovenarm. Het is essentieel om iets vast aan de handen te verwijderen voordat je ze wast, zoals deeg, modder, verf, etc, dat kan het water verhinderen om de huid te bereiken.

(VII) Je maakt je hoofd en oren 1 keer schoon met proper water, niet het water dat overblijft van het wassen van je armen. De manier waarop je je hoofd moet reinigen is dat je met je natte handen over de voorkant van je hoofd gaat en je brengt ze naar de achterkant van je hoofd, dan breng ze terug naar de plaats waar je begonnen bent. Zet dan je wijsvingers in je oren en reinig de achterkant van de oren met je duimen. Wat het haar van een vrouw betreft, ze moet het reinigen of het nu los of gevlochten is, van de voorkant van haar hoofd naar de wortels van het haar bij de nek, maar ze hoeft niet de hele lengte van haar haar te reinigen.

(VIII) Als laatste was je je voeten 3 keer tot aan de enkels, namelijk de botten aan de onderkant van het been.

Het bewijs hiervoor is de hadith overgeleverd door Humraan de bevrijde slaaf van ‘Uthmaan, die zei dat ‘Uthmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn) riep voor water om wudoo te doen. Hij waste zijn handen drie keer, dan spoelde hij zijn mond en neus, dan waste hij zijn gezicht drie keer, dan waste hij zijn rechterarm tot aan de elleboog drie keer, dan waste hij zijn linkerarm op dezelfde manier. Toen veegde hij zijn hoofd, vervolgens waste hij zijn rechtervoet tot aan de enkels drie keer en als laatste waste hij zijn linkervoet op dezelfde manier. Toen zei hij: “Ik zag de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wudoo doen zoals ik het net gedaan heb, dan zei de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem): ‘Wie wudoo doet zoals ik het gedaan heb en dan twee rak’ahs bidt waarin hij zich volledig richt op zijn gebed, zullen zijn vorige zonden vergeven worden.'”(Overgeleverd door Muslim, al-Tahaarah, 331)

De voorwaarden van wudoo zijn als volgt: moslim zijn, gezond van geest zijn, het bereiken van de leeftijd van onderscheidingsvermogen en de intentie hebben om wudoo te doen. Wudoo is niet geldig bij een kaafir, een krankzinnige persoon, een klein kind die de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet bereikt heeft of iemand die niet de intentie heeft om wudoo te doen maar om zichzelf af te koelen, bijvoorbeeld. Het water moet ook zuiver (taahir) zijn, onzuiver (naajis) water kan niet gebruikt worden voor wudoo. Men moet ook alles verwijderen wat water kan doen voorkomen om de huid en nagels te bereiken, zoals nagellak.

Het is voorgeschreven om Bismillah te zeggen volgens de meerderheid van de geleerden, maar ze verschillen over de vraag of het verplicht is of Soennah. Als men zich herrinert, kan het op het begin van de wudoo gezegd worden of tijdens de wudoo.

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in de werkwijze waarin wudoo gedaan moet worden.

Het is mustahabb om het volgende te zeggen na het voltooien van de wudoo: “Ashhadu an laa ilaaha ill-Allah wahdahu Laa shareeka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu (Ik getuig dat er geen god is behalve Allah alleen, zonder partner of geassocieerde deelneming en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is), omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Er is niemand onder jullie die wudoo verricht en het op de juiste manier doet en dat goed doet en dan zegt hij, ‘Ashhadu an laa ilaaha ill-Allah wahdahu Laa shareeka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu,’ maar de poorten van het Paradijs zullen geopend worden voor hem en hij kan gaan door welke van hen hij wenst.” (Overgeleverd door Muslim, al-Tahaarah, 345). Een verslag overgeleverd door al-Tirmidhi voegt hieraan toe: “Allaahoemma ij’alni min al-tawwaabeena wa’j’alni min al-mutatahhireen (O Allah, maak mij een van degenen die berouw hebben en maak mij een van degenen die zich reinigen).” (al-Tahaarah, 50; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Sunan Abi Dawood, no. 48)

Zie al-Mulakhkhas al-Fiqhi door al-Fawzaan, 1 / 36)

Met betrekking tot uw zeggen van “moge Allah genade hebben op de profeet”, wat voorgeschreven is in de Islam om zegeningen en vrede over hem te sturen, zoals Allah ons bevolen had te doen wanneer Hij zei (interpretatie van de betekenis):

“Allah stuurt Zijn Salaah (Genaden, Prijzen, Zegeningen, Barmhartigheid) over de profeet (Mohammed) en ook Zijn engelen (Allah vragen hem te zegenen en te vergeven). O jullie die geloven! Stuur uw Salaah op (Allah vragen om te zegenen) hem (Mohammed) en (je moet) begroet (groeten) hem op de islamitische manier van begroeting (aanhef, dat wil zeggen As-Salaamu ‘alaykum) [al-Ahzaab 33:56]

En Allah weet het beste.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Dua Qunoot in het Witr gebed

Graag had ik dua Qunoot gehad die tijdens de Witr gebed gereciteerd wordt.

Alle lof zij Allah.

Aller eerst:

Dua Al-Qunoot wordt gereciteerd in de laatste rak’ah van het Witr gebed, na het buigen, maar als men het reciteert voordat men buigt dan mag dat ook. Maar het reciteren na het buigen is beter.

Shaykh al-Islam [Ibn Taymiyah] said in Majmoo’ al-Fataawa (23/100):

Met betrekking tot de dua Qunoot: er zijn twee extreme standpunten en een midden (of matige) standpunt te bekijken. Sommigen zeggen dat dua qunoot alleen gereciteerd moet worden voor het buigen en sommigen zeggen dat het alleen gereciteerd dient te worden na het buigen. De fuqaha onder de geleerden van de hadith, zoals Ahmad en anderen, zeggen dat beide mogelijk zijn, want beide zijn genoemd in de sahih Sunnah, maar zij verkozen het reciteren van dua Qunoot na het buigen, want dit zie je vaker gebeuren.

Het verhogen van de handen wordt genoemd in een sahih in het verslag van ‘Umar (moge Allah tevreden met hem zijn), zoals is overgeleverd door al-Bayhaqi in een verslag dat hij had ingedeeld als sahih (2 / 210).

De gelovige moet zijn handen verhogen tot op de borst hoogte en niet meer, omdat deze dua geen smeekbede is waarbij de persoon zijn handen hoger moet houden. Het is eerder een dua van hoop waarin een persoon zijn handpalmen naar de hemel richt. De schijnbare betekenis van de woorden van de geleerde is dat de aanbidder zijn handen dicht bij elkaar moet houden net als een bedelaar, die iemand anders vraagt om hem iets geven.

Het is beter om de dua Qunoot niet altijd te reciteren tijdens het Witr gebed, maar soms moet het gebeuren, want er is geen bewijs dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) het altijd deed. Maar hij leerde al -Hasan ibn ‘Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) een dua aan om tijdens het Qunoot al-Witr te reciteren, zoals hieronder geciteerd zal worden.

Ten tweede:

De dua Qunoot is overgeleverd door Abu Dawud (1425), al-Tirmidhi (464), en

al-Nasaa’i (1746) van al-Hasan ibn ‘Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) leerde me een paar woorden om tijdens het Qunoot al-Witr op te zeggen:

“Allaahumma ihdini feeman hadayta wa ‘aafini feeman ‘aafayta wa tawallani

feeman tawallayta wa baarik li feema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta ,

fa innaka taqdi wa la yuqda ‘alayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta wa

laa ya’izzu man ‘aadayta, tabaarakta Rabbana wa ta’aalayta la manja minka illa ilayk”

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، ولا منجا منك إلا إليك

(O Allah, leidt mij onder hen die U heeft geleid, vergeef mij onder hen die U heeft vergeven, zet mij in de vriendschap onder degenen aan wie U vriendschap heeft geschonken, en zegen mij in wat U heeft gegeven, en red mij van het kwaad die U heeft afgekondigd. Want voorwaar, U besluit en niemand kan U beïnvloeden, en hij is niet vernederd wie U bevriend, noch is hij vereerd wie U vijand is. Gezegend zijt Gij, o Heer, en Verheven. Er is geen plaats van veiligheid voor U, behalve met U).”

De laatste zin – Laa Manja Minka illa ilayka (Er is geen plaats van veiligheid voor U, behalve met U) – is overgeleverd door Ibn Mandah in al-Tawheed en geclassificeerd als hasan door al-Albaani.

Dan zou hij zegeningen moeten zenden over de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Zie al-Sharh al-Mumti’ door Ibn ‘Uthaymeen (4/14-52).

Ten derde:

Het is mustahabb om na de tasleem het volgende te zeggen: Subhaan al-Malik

al-Quddoos drie keer, voor de derde keer verleng je de klinkers, zoals overgeleverd door al-Nasaa’i (1699) en ingedeeld als hasan door al-Albaani in Sahih Sunan al-Nasaa’i.

Al-Daaraqutni heeft er volgende woorden aan toegevoegd: Rabb al-malaa ‘ikah

wa’l-Rooh (Heer van de engelen en de Geest), met een sahih isnaad. Zie Zaad

Al-Ma’aad door Ibn al-Qayyim, 1 / 337.

Bron: Islam Q&A

Moet ik mijn dochtertje van 7 nu al laten bidden en hoofddoek leren dragen?

Moet ik mijn dochtertje van 7 nu al laten bidden en hoofddoek leren dragen? En hoe kan ik dit het beste doen?

Alle lof is voor Allah

Je hebt de taak als ouder om je kind te onderwijzen in de Islam. Kinderen moeten bijvorbeeld leren bidden tegen de tijd dat ze 7 jaar zijn. Het bewijs hiervoor is de volgende hadith; De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Draag jullie kinderen het gebed op vanaf 7 jaar en sla hen (lichtjes, een beledigend tikje) wanneer zij niet bidden wanneer zij de leeftijd van 10 bereiken en laat hen gescheiden slapen.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed).

Ook ervoor zorgen dat het kind Arabische lessen volgt, draagt bij aan een Islamitische opvoeding. Zo kunnen de meisjes vanaf hun 7e jaar hijaab leren dragen wanneer ze naar Arabisch les gaan, ook als zij maar 1 of 2 keer per week lessen volgen. Op deze manier went het jonge meisje aan haar hijaab, zodat ze later als zij ouder is, deze in bij zijn van anderen niet zal afdoen.

Moge Allah (God) onze kinderen een sterke Imaan schenken. Ameen.

Het verhaal van Vlinder

Mijn bekering,

Ik ben opgegroeid in een niet al te streng katholiek gezin. Wij gingen naar de kerk met kerst en bij speciale gelegenheden en er werd maar af en toe gebeden bij de beelden die Jezus of Maria moesten voorstellen en welke in huis stonden maar het was geen allesoverheersend iets binnen ons gezin. Wel ging ik naar een katholieke school.

“Het verhaal van Vlinder” verder lezen

Dag 30: Ter afsluiting ….

Weet dat de Ramadan helaas voorbij is…. En weet ook dat jezelf moet beschermen tegen de influisteringen van de demonen en de duivels.

Ibn al Qayyim zegt in al-Fawaa-id (blz 269):

“Weet dat de ingeving en influistering (van de satan) leiden tot de gedachte, de gedachte leidt to het gepeins, het gepeins, leidt tot de wil en de wil leidt tot de handeling met de ledematen, waarna dit zich stevig vestigt en een gewoonte wordt. Het verbannen van de influistering vanaf het begin is gemakkelijker dan wanneer deze zich stevig heeft gevestigd en zich diep heeft genesteld.”

Wat een wijsheid!

Lees Soerrah 114. De Mensheid (A-Naas) zo vaak mogelijk:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,
2. De Koning der mensen,
3. De God der mensen.
4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.
5. Die in het hart der mensen fluistert
6. Vanuit het midden der djinn en mensen.”

Moge Allah (God) ons beschermen tegen de ingeving en influisteringen van de satan. Ameen.

Ied Mobaraak…..

Ziet de overlijdende de engelen en de djinn?

We weten dat de engelen de mens kan zien, maar de mens hen niet kan zien. Hoe zit het met de dood?.

Alle lof zij Allah.

Wanneer een persoon sterft, dan is dat de start afrekening, en Allah (God) weet het beste over de details van deze situatie. Er is geen geen enkele manier voor ons om iets over de details van dat te weten, behalve wat dat door middel van geluid, teksten en verslagen van Allah (God) en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) van weten. Er is bewijs dat de stervende persoon de Engel des Doods en zijn helpers ziet, en dat, wanneer hij sterft hij Munkar en Nakeer ziet, en dat ze hem overeind laat zitten en hem in het graf ondervragen.
Bron: Islam Q&A

Wat betreft de Barzakh: برزخ) is de periode tussen iemands dood en zijn wederopstanding op de Dag des oordeels en het verblijf in het akhirah daarna. Het wordt gezien als een soort slaaptoestand.
Bron: Wikipedia

Dag 29: Bruin-, geelachtig afscheiding voor en na de menstruatie

Het einde van de menstruatie (tuhr zijn) treedt op wanneer één van de twee verschijnselen zich voordoet: 1) er vloeit een witte afscheiding uit de vagina, of 2) wanneer bij het plaatsen van een tampon en deze verwijderd wordt dat deze schoon is van alle bloedsporen. Er mag geen geelachtige of bruinachtige substantie aan zitten. Zo niet, dan is er nog steeds sprake van menstruatie en kan de vrouw in kwestie nog niet het gebed voeren en niet mee vasten.

En Allah weet het best.

Bron: Islam Q&A

Dag 28: Waarom geldt de Ramadan over de hele wereld van zonsopgang tot zonsondergang en niet van 6-18 uur?

Het antwoord is te vinden in de Koran. De moslim gelooft dat de Koran het Woord van Allah (God) ), Verheven is Hij. Dat betekent dus dat wij geloven dat wat in de Koran staat, van Allah (God) komt. En wij dienen ook gehoorzaam te zijn aan Zijn opdrachten of commando’s. Een van de opdrachten is verplicht te vasten.

Het vasten van zonsopgang tot zonsondergang is een dergelijke opdracht. Deze luidt als volgt (interpretatie):

“…..en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond…….” (hoofdstuk 2, vers 187).

Wie in een land leeft waar de zon niet onder gaat in de zomer en niet opkomt in de winter, of wie bijvoorbeeld in een land leeft waar de dag zes maanden duurt en de nacht zes maanden duurt, moet de vijf dagelijkse gebeden verrichten in iedere periode van vierentwintig uur. Zij moeten hun tijden ramen volgens het dichtstbijzijnde land waarin de tijden van de vijf dagelijkse gebeden van elkaar onderscheiden kunnen worden, want het is bewezen in de hadeeth van Israa-e en Mi’raadj (de Nachtreis van de Profeet en de Hemelvaart) dat Allaah deze Oemmah vijftig gebeden heeft opgelegd iedere dag en nacht, vervolgens bleef de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) zijn Heer om mindering vragen totdat Hij (Allah) zei: “O Muhammed! Het gebed dient vijf keer per dag te worden verricht. Voor elk gebed zal men beloning krijgen alsware men 10 gebeden heeft verricht. Op deze wijze staat het gebed gelijk aan 50 gebeden.” door Al-Bukhari, Muslim en Nasai

De Raad van Hoge Geleerden in het Koninkrijk van Saudi-Arabië vaardigde een verklaring uit over het vaststellen van de gebedstijden, het vaststellen van het begin van de dageraad voor iedere dag, en het einde van de dageraad in Ramadan, in landen als die van u. Dit is wat het vermelde:

Na bestudering, onderzoek en beraadslaging van de zaak, besloot de Raad het volgende:

Wie in een land verblijft waar de nacht onderscheiden kan worden van de dag door de aanvang van daglicht en de opkomst van de zon, maar de dag extreem lang is in de zomer en extreem kort in de winter, is verplicht om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten op de tijden die bekend zijn in de sharee’ah. Dit vanwege de algemene betekenis van de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Houd as-Salaat bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht (i.e. het Dohr, ‘Asr, Maghreb en ‘Isha gebed), en reciteer de Qor-aan bij de dageraad (i.e. het Fadjr – ochtendgebed). Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd (bijgewoond door de engelen die belast zijn met de mensheid van de dag en de nacht).” [17:78]

En Allah weet het best

Nacht 27: 1400 jaar geleden is de EERSTE vers van de Koran geopenbaard

Hira grot, 1400 jaar geleden de eerste openbaring koran

Het was de maand van de Ramadan wat  toen overeenkwam met de zonne maand augustus 610 na Christus, toen de engel Jibriel (Gabriël) in de grot Hira te voorschijn kwam, waar toen Mohammed  (salla allahoe 3alayhi wa ssalam)  aan het mediteren was en zeide tot hem (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):  “Lees.” Dat is vandaag exact 1400 jaar geleden. En op dat moment was de ongeletterde Profeet Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) klaarwakker en volledig bij bewustzijn en vanaf dat moment is hem het profeetschap gegeven.

De Engel (3alayhi assalaam)zei nog driemaal tegen de Profeet (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) “Lees”, terwijl de Engel hem stevig vasthield en vervolgens was de Profeet (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) in staat om de woorden te herhalen die uitgesproken werden door de Engel. Dit gebeurde allemaal in de grot van Hira.

1400 jaar geleden
1400 jaar geleden is de Islam gesticht door Allah (God), de Almachtige, en sindsdien is deze perfecte religie blijven groeien.

1400 jaar geleden hebben de moslims openlijk verklaard tegen racisme, ongelijkheid en onderdrukking te zijn .

1400 jaar geleden kreeg de vrouw haar rechten terug.

1400 jaar geleden begon men weer te leven.

1400 jaar geleden! Het is misschien een idee om hier bij stil te staan. Niet minder en niet meer. Want wij zijn tegen elke vorm van bid’a, innovatie, en laten je alleen maar weten dat het nu 1400 jaar geleden is dat jij en ik deze geweldige Genade kregen. Lees de Heilige Koran, speciaal deze nacht.

Deze nacht wordt Laylat al-Qadr ( لیلة القدر )  genoemd.

In de Koran is een heel hoofdstuk aan deze nacht besteed:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.   
1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
4. Daarin dalen engelen en de Geest door Allahs (Gods) gebod neder (zeggende)
5. “In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad.

De Koran is hier duidelijk in. Dit is de Nacht van de Macht, de Nacht der Nachten.
Moge Allah (God) ons gebeden en recitaties accepteren. Ameen.

IslamCity