Hoe verricht ik als nieuwe moslim de kleine wassing?

Alle lof zij Allah.

Aller eerst prijzen we Allah dat Hij je heeft geleid en dat Hij je hart heeft geopend. We vragen Allah om ons en u standvastig te maken in het gehoorzamen van Hem. Wij waarderen jouw inspanningen om meer over je religie te leren en daarom adviseren wij je om te streven naar kennis, zodat jouw aanbidding correct zal worden verworven. Probeer Arabisch te leren, zodat je in staat zult zijn om de Koran te lezen en om die goed te kunnen begrijpen. We vragen Allah om je te zegenen met nuttige kennis.

Met betrekking tot hoe wudoo gedaan moet worden, zijn er twee manieren.

1 – De verplichte onderdelen van wudoo, waarvan de details als volgt zijn:

(I) 1 keer volledig het gezicht wassen, waaronder het spoelen van de mond en neus.

(II) 1 keer de armen tot aan de ellebogen wassen.

(III) het schoonmaken van het hele hoofd, inclusief de oren.

(IV) 1 keer de voeten tot en met de enkels wassen.

Wat er bedoeld wordt met 1 keer in al het bovenstaande is dat de hele gedeelte van de genoemde instantie grondig gewassen moet worden.

(V) Dit moet in de juiste volgorde gebeuren, zodat men eerst het gezicht wast, dan de armen, dan veegt men het hoofd en worden als laatst de voeten gewassen, omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) de wudoo in deze volgorde deed.

(VI) Dit moet continu gebeuren, dat wil zeggen dat de delen van het lichaam van de ene na de andere gewassen moeten worden met geen lange onderbreking tussen het wassen van het ene deel en het wassen van het andere.

Dit zijn de verplichte onderdelen van de wudoo waaraan u moet voldoen om van wudoo te kunnen spreken.

Het bewijs voor deze verplichte onderdelen van wudoo is de aya waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed, wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw (natte) handen over uw hoofden en (wast) uw voeten tot aan de enkels. En als gij onrein zijt, reinigt u. En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af. Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken, opdat gij dankbaar zult zijn..” [al-Maa’idah 5:6]

2 – De mustahabb delen van wudoo. Deze werden overgeleverd in de Soennah van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), waarvan de details als volgt zijn:

(I) Je moet de intentie hebben jezelf te zuiveren en de onzuiverheden te verwijderen. De intentie mag niet hardop uitgesproken worden maar zit in het hart. Dit geldt voor alle daden van aanbidding.

(II) Je zegt Bismillaah.

(III) Je wast je handen 3 keer.

(IV) Dan spoel je je mond 3 keer, je wervelt het water rond in uw mond en je spoelt je neus 3 keer, blaast het water eruit en je maakt gebruik van de linkerhand om het water uit je neus te verwijderen.

(V) Je wast je gezicht 3 keer, vanaf de haarlijn naar het kaakbot en de kin en van oor tot oor. Een man moet de haren van zijn baard wassen omdat het deel uitmaakt van het gezicht. Als zijn baard dun is moet hij het van binnen en buiten wassen en als het dik is en het bedekt heel de huid dan moet hij alleen de oppervlakte wassen en gaat hij er met zijn natte vingers doorheen.

(VI) Je wast je armen tot aan de ellebogen 3 keer. De arm strekt zich uit van de vingertoppen, met de nagels inbegrepen, tot aan het onderste gedeelte van de bovenarm. Het is essentieel om iets vast aan de handen te verwijderen voordat je ze wast, zoals deeg, modder, verf, etc, dat kan het water verhinderen om de huid te bereiken.

(VII) Je maakt je hoofd en oren 1 keer schoon met proper water, niet het water dat overblijft van het wassen van je armen. De manier waarop je je hoofd moet reinigen is dat je met je natte handen over de voorkant van je hoofd gaat en je brengt ze naar de achterkant van je hoofd, dan breng ze terug naar de plaats waar je begonnen bent. Zet dan je wijsvingers in je oren en reinig de achterkant van de oren met je duimen. Wat het haar van een vrouw betreft, ze moet het reinigen of het nu los of gevlochten is, van de voorkant van haar hoofd naar de wortels van het haar bij de nek, maar ze hoeft niet de hele lengte van haar haar te reinigen.

(VIII) Als laatste was je je voeten 3 keer tot aan de enkels, namelijk de botten aan de onderkant van het been.

Het bewijs hiervoor is de hadith overgeleverd door Humraan de bevrijde slaaf van ‘Uthmaan, die zei dat ‘Uthmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn) riep voor water om wudoo te doen. Hij waste zijn handen drie keer, dan spoelde hij zijn mond en neus, dan waste hij zijn gezicht drie keer, dan waste hij zijn rechterarm tot aan de elleboog drie keer, dan waste hij zijn linkerarm op dezelfde manier. Toen veegde hij zijn hoofd, vervolgens waste hij zijn rechtervoet tot aan de enkels drie keer en als laatste waste hij zijn linkervoet op dezelfde manier. Toen zei hij: “Ik zag de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wudoo doen zoals ik het net gedaan heb, dan zei de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem): ‘Wie wudoo doet zoals ik het gedaan heb en dan twee rak’ahs bidt waarin hij zich volledig richt op zijn gebed, zullen zijn vorige zonden vergeven worden.'”(Overgeleverd door Muslim, al-Tahaarah, 331)

De voorwaarden van wudoo zijn als volgt: moslim zijn, gezond van geest zijn, het bereiken van de leeftijd van onderscheidingsvermogen en de intentie hebben om wudoo te doen. Wudoo is niet geldig bij een kaafir, een krankzinnige persoon, een klein kind die de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog niet bereikt heeft of iemand die niet de intentie heeft om wudoo te doen maar om zichzelf af te koelen, bijvoorbeeld. Het water moet ook zuiver (taahir) zijn, onzuiver (naajis) water kan niet gebruikt worden voor wudoo. Men moet ook alles verwijderen wat water kan doen voorkomen om de huid en nagels te bereiken, zoals nagellak.

Het is voorgeschreven om Bismillah te zeggen volgens de meerderheid van de geleerden, maar ze verschillen over de vraag of het verplicht is of Soennah. Als men zich herrinert, kan het op het begin van de wudoo gezegd worden of tijdens de wudoo.

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in de werkwijze waarin wudoo gedaan moet worden.

Het is mustahabb om het volgende te zeggen na het voltooien van de wudoo: “Ashhadu an laa ilaaha ill-Allah wahdahu Laa shareeka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu (Ik getuig dat er geen god is behalve Allah alleen, zonder partner of geassocieerde deelneming en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is), omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Er is niemand onder jullie die wudoo verricht en het op de juiste manier doet en dat goed doet en dan zegt hij, ‘Ashhadu an laa ilaaha ill-Allah wahdahu Laa shareeka lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu,’ maar de poorten van het Paradijs zullen geopend worden voor hem en hij kan gaan door welke van hen hij wenst.” (Overgeleverd door Muslim, al-Tahaarah, 345). Een verslag overgeleverd door al-Tirmidhi voegt hieraan toe: “Allaahoemma ij’alni min al-tawwaabeena wa’j’alni min al-mutatahhireen (O Allah, maak mij een van degenen die berouw hebben en maak mij een van degenen die zich reinigen).” (al-Tahaarah, 50; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Sunan Abi Dawood, no. 48)

Zie al-Mulakhkhas al-Fiqhi door al-Fawzaan, 1 / 36)

Met betrekking tot uw zeggen van “moge Allah genade hebben op de profeet”, wat voorgeschreven is in de Islam om zegeningen en vrede over hem te sturen, zoals Allah ons bevolen had te doen wanneer Hij zei (interpretatie van de betekenis):

“Allah stuurt Zijn Salaah (Genaden, Prijzen, Zegeningen, Barmhartigheid) over de profeet (Mohammed) en ook Zijn engelen (Allah vragen hem te zegenen en te vergeven). O jullie die geloven! Stuur uw Salaah op (Allah vragen om te zegenen) hem (Mohammed) en (je moet) begroet (groeten) hem op de islamitische manier van begroeting (aanhef, dat wil zeggen As-Salaamu ‘alaykum) [al-Ahzaab 33:56]

En Allah weet het beste.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid