De juiste vrouw ontmoeten….

 

Vraag:
Ik heb een vraag over de juiste vrouw ontmoeten, als ik iemand zoek die rein is en geen relatie aangaat met mannen, hoe kan ik zo een vrouw dan leren kennen? Zegt de heilige Koran dat een man en vrouw elkaar niet mogen leren kennen (geen relatie aangaan zonder huwelijk), terwijl het toch wederzijds toestemming moet zijn?

Antwoord:

Bismilah irahman irahiem

Wanneer een man met een vrouw wil trouwen en hij doet een aanzoek naar haar via haar ouders, dan mag hij met haar zitten met nabijheid van haar vader of haar broer, of degenen die niet met de vrouw mogen trouwen mits ze over de puberteit zijn en in staat zijn om rijp te denken. De man heeft dan het recht om het gezicht, haar en handen van de vrouw te mogen zien.

Dit allemaal om de kuisheid van de vrouw te bewaren en haar waarde te beschermen totdat ze in het huwelijk treedt, dan is alles mogelijk tussen man en vrouw, natuurlijk weer met bepaalde grenzen. Tevens mag er niks verborgen worden tegenover de ouders, zij dienen overal op de hoogte te zijn, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun kinderen en zij zullen bij Allah de Verhevene zich moeten verantwoorden over de opvoeding die zij aan hun kinderen hebben gegeven.

Je leest dat er voldoende mogelijkheid is om de persoon in kwestie te leren kennen op een toegestane wijze. Het leggen van contact, en het ‘leren kennen’ zoals dat heden ten dage gebeurt via mail en/of chat, stellen een persoon niet in staat om de achtergrond en doelstelling van de persoon tegenover zich te achterhalen. Iemands ware intenties blijken pas wanneer de weg bewandeld wordt die onze nobele profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ons heeft getoond, namelijk dat de geïnteresseerde de hand van de vrouw bij haar ouders moet vragen, door onderlinge communicatie en gesprekken kunnen de mentaliteit van de man en vrouw als het voorbestemd is t.z.t. bekend worden, inshAllah.

Heel veel families gaan namelijk kapot aan het gedrag van hun zonen of dochters, waarbij de vrouw en de man hun kuisheid verliezen. Vaak breekt de man de verloving met desbetreffende vrouw. Daarom heeft Allah ons wetten opgesteld om de influisteringen van de Shaytan te omzeilen.

Zo zegt Allah, de Verhevene, bijvoorbeeld in de Qor’aan (Vertaling): “Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen; en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen; zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen: voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening” (Soerat Annoure, aya 26)

En Hij, de Verhevene, zegt (Vertaling): “En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen en kuise vrouwen uit het midden dergenen, wie het Boek was gegeven vóór u, wanneer gij haar haar huwelijksgift geeft, een geldig huwelijk aangaande en geen ontucht plegende, noch heimelijk minnaressen nemende. En wie het geloof verwerpt, diens werk is waarlijk tevergeefs en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.” (Soerat al Ma’ida, aya 5)

Om een oprechte man/vrouw te vinden dient een persoon zelf ook godvrees te hebben. Er zijn andere wegen die leiden naar een huis waar een oprechte man/vrouw leeft.

In de islam zijn onwettige relaties derhalve niet toegestaan, dit vanwege het feit dat mensen moreel veel aan zulke relaties lijden. Daarnaast ook de aanwezigheid van de shaytan die in de oren van de mens fluistert om in verboden zaken te vallen. Het feit dat we in een andere tijd leven, wil niet zeggen dat we de Islam moeten aanpassen. Wij moeten juist dankbaar zijn dat de Islam normen waarden leert. De meeste jongeren tegenwoordig kiezen de weg die jij genoemd hebt, toch vinden ze hun vreugde en doel er niet In. Integendeel, ze lijden aan somberheid, triestheid etc. Een persoon die een z.g.n. vriendin heeft, speelt als het ware met de dochters van anderen. Terwijl hij niet wenst dat hetzelfde voor zijn eigen zus of dochter zal gebeuren.

Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “Ik zweer bij Allah, de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft geen hand van een niet-mahrem vrouw aangeraakt….”

Allah, de Verhevene, zegt verder in de Qor’aan (vertaling): “En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg” (Al Isra: 33)

Het is een duidelijk verbod voor de moslims om wegen naar overspel en ontucht te vermijden.

De Profeet (Allah’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal satan de derde persoon (blijken te) zijn.” Overgeleverd door Ahmed.

Allah, de Verhevene, waarschuwt ons tevens in de Edele Qur’an om niet te vervallen in zedeloosheid. Zo zegt HIJ, de Verhevene, (vertaling): “Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” (Soerrah An Noer 2)

De straf voor een persoon, jongen of meisje, die ontucht pleegt, is zoals bovenstaande versregel duidelijk maakt, 100 stokslagen. De straf voor de gehuwde persoon in geval van overspel, man of vrouw, is de dood door steniging. Allemaal tekenen die ons kortom zouden moeten doen beseffen ons verre te houden van twijfelachtige methodes van kennismaking en/of aangaan van relaties.

Naast de bewijzen uit de Koran en de Sunnah spreken de feiten ook voor zich, zo komen er bij het Marokkaanse consulaat veel echtscheidingsaanvragen binnen waarvan meer dan 50% van huwelijken die tot stand zijn gekomen uit onwettige relaties. Het echt leren kennen van een persoon gebeurt hoofdzakelijk gedurende het huwelijk. Hoe vaak hoor je immers niet dat een (onwettige) relatie tussen twee personen op de klippen loopt? De reactie van zowel man als vrouw is vaak: Ik dacht dat ik je na 5 jaar wel door en door kende. Iemand leren kennen is een langdurig proces, een proces dat pas zegeningen kent, indien het zich in een toegestane omgangsvorm afspeelt. Gedurende dat proces leert men steeds meer van elkaar houden. En men is dan ook vaak bereid concessies voor elkaar te doen die de band en liefde versterken omwille van de zaak van Allah, de Verhevene.

Niet alleen voelt de omgang tussen man en vrouw prettiger wanneer voorafgaand hieraan een huwelijksovereenkomst is afgesloten, het maakt het geheel ook toegestaan, als voorwaarde hiervoor geldt. Uiteraard dient zowel de man als de vrouw toestemming te geven middels elkaars jawoord, anders (het huwelijk) is alles zoals jij inderdaad terecht stelde in je vraag geheel ongeldig. In die zin kent het huwelijk dus net als het geloof geen dwang. Ik hoop dat het bovengenoemde je vraag beantwoord heeft, inshAllah, of in ieder geval heeft doen inzien dat de meest langdurige en succesvolle huwelijken de huwelijken zijn die volgens de Sunnah zijn aangegaan.

En Allah, de Verhevene, en ZIJN nobele Boodschapper (sallallahoe alayhie wa selaam) weten het ’t best.

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa baraktuh

Redactie Islamcity