Wat zijn de soorten vasten?

Wat zijn de soorten vasten?

Antwoord:
De woorden die in de Arabische taal gebruikt worden voor vasten zijn: “Saum” en Siyâm”. Deze woorden zijn synoniem en betekenen letterlijk “Het zich onthouden”.

Volgens de Fiqh, de leer m.b.t. de religieuze voorschriften, betekent vasten: “Het zich onthouden van eten, drinken, roken, en geslachtsgemeenschap, alsmede van algemeen verboden handelingen en ook het zich onthouden van het uitspreken van woorden die verboden (haram), afgeraden (makroeh) en zinloos zijn”.

1. Verplicht vasten

Vasten gedurende Ramadan is verplicht voor elke moslim. In de Koran staat:
“O gelovigen, het vasten is een plicht voor u zoals het een plicht was voor degenen die vóór u leefden, opdat u zich voor het kwaad zult hoeden.” (de Koran 2, 183)

2. Vrijwillig vasten in de maand Sjawwâl

De maand Sjawwâl is de 10de maand van de Islamitische jaartelling en volgt op de maand Ramadan. Nadat men het feest van het verbreken der vasten, Eid-oel-Fitr (suikerfeest), gevierd heeft, en indien men er toe in staat is, wordt het in deze maand aangemoedigd de 6 dagen van Sjawwâl vrijwillig te vasten. In een overlevering van Aboe Ayoeb Al-Ansari heeft Rasoel-Allah (saws) gezegd:
“Degenen die Ramadan vast, en vervolgens 6 dagen vast in Sjawwâl, voor diegene wordt beschouwd alsof hij zijn hele leven heeft gevast.”
(Hadith Al-Djma’a, behalve Al-Buchari en Al-Nasa’i)

´Abdoellah ibn Mas´oed overleverde van de Boodschapper van Allah (s):
”Wie een letter leest van het Boek van Allah verdient één (hasanah) ermee. Eén goede daad is gelijk aan tien zulke goede daden. Ik zeg niet dat Alief-Lam-Miem een letter is, maar Alif is een letter, Lam is een letter en Miem is een letter.” (At-Tirmidhi, 2910)

Uitleg: Iedere goede daad in de Islam wordt vertienvoudigd. De Ramadan is bij Allah (swt) gelijk aan 10 maanden, net zoals de 6 dagen van Sjawwâl gelijk zijn aan zestig dagen, dus twee maanden. Daarom vormen deze twee samen één jaar.

Wie deze vorm van vasten ieder jaar consequent nakomt, voor diegene is het alsof hij zijn hele leven gevast heeft!

De zegeningen tijdens de zes dagen van de Sjawwâl worden pas berekend nadat je eerst de verplichte dagen van de maand Ramadan hebt afgemaakt. (de inhaal dagen i.v.m. bijv.menstruatie, ziekte enz.). Dus diegene die nog inhaal dagen hebben van de Ramadan, moeten deze eerst afmaken vóórdat ze aan de 6 dagen van Sjawwâl gaan beginnen. (Fiq-us-Soenna)

3. Vasten in Moeharram, aanbevolen

Het is ook aanbevolen voor moslims om de 10de dag van Moeharram, de eerste maand van de Islamitische kalender, te vasten. In een overlevering van Aboe Hoerairah: “De Profeet (saws) heeft gezegd: “De beste vasten na Ramadan is in Allah’s maand Moeharram. En de beste salât na het voorgeschrevene is de nacht-salât.”

Het is bekend dat Môesa (Mozes) op die dag de Joden van Egypte naar Palestina geleid heeft, waardoor ze bevrijd werden van onderdrukking en martelingen. De Profeet Mohammed (saws) heeft daarom de moslims aangemoedigd op die dag te vasten uit dankbaarheid aan Allah (swt).

Van Ibn Abbâs: Toen de Profeet (saws) naar Medina kwam zag hij dat de Joden op âsjoerâ’-dag vasten. Hij vroeg hun waarom, en zij antwoordden: “Vandaag is voor ons een goede dag. Het is de dag dat Allah de Israëlieten redde van hun vijand, daarom vaste Môesa op deze dag.” Daarop vaste de Profeet op de âsjoerâ’-dag en zei dat wij dat ook moesten doen.

In een overlevering van Aïsjah: “Vóór de Islam vasten de Qoeraisjieten op âsjoerâ’-dag, en de Profeet deed dat ook. Toen hij naar Medina geëmigreerd was vaste hij ook op die dag en zei dat wij dat ook moesten doen. Maar toen later het vasten in de maand Ramadan verplicht werd gesteld zei hij: “Wie voortaan op âsjoerâ’-dag wil vasten moet dat doen, en wie het wil laten die moet het laten.”
(Allen van Al-Buchari en Moslim)

4. Vasten in Sja’bân, aanbevolen

De moslims worden ook aangespoord gedurende de maand Sja’bân, de maand voorafgaande aan de Ramadan, te vasten. De Boodschapper van Allah (saws) vaste veel in deze maand. Aïsjah heeft gezegd: “Ik heb de Profeet nooit zoveel vrijwillig zien vasten als in de maand van Sja’bân. Soms vaste hij een groot deel van Sja’bân, soms gedurende de gehele maand.”

Oemm-i-Salma heeft gezegd: “Ik heb de Profeet nooit twee maanden achter elkaar zien vasten, behalve tijdens Sja’bân en Ramadan.”
(beiden van Al-Buchari en Moeslim)

Het is vooral aanbevolen de vijftiende dag van deze maand te vasten, de dag voorafgaande aan de nacht van “Barât”, de nacht van verzoening en vergiffenis.

5. vasten in Dzoel-Hidjah

De negende dag van de maand van de hadj (bedevaart) wordt er ook door veel moslims, die niet aan de hadj (bedevaart) deelnemen, gevast. Dit is de dag die voorafgaat aan het Offerfeest.

6. Aanbevolen extra vasten

Verder is het aanbevolen te vasten op dagen dat de Boodschapper van Allah (saws) gevast heeft. Hij vaste minimaal drie dagen per maand, vooral op maandag en donderdag en op de “Witte nachten”, de nachten dat de maan vol is. De 13e, 14e en 15e nacht van de maanmaand.

Eens werd aan de Boodschapper (saws) verteld over een vrouw die overdag vaste en ‘s nachts bad. Hij (saws) liet de vrouw bij zich komen en zei:
“Je moet jezelf niet beproeven met meer dan je gemakkelijk kan volbrengen. Allah (swt) zal niet moe worden doordat je te veel van jezelf vergt. Allah (swt) houdt van datgene waarin wij regelmatig kunnen zijn.”
(Al-Buchari en Moeslim)

7. Verboden vasten

Het is moslims verboden te vasten op de twee dagen grote feestdagen, Eid-Oel-Fitr (suikerfeest) en Eid- Oel-Adha (offerfeest, slachtfeest), het feest van het verbreken der vasten en het Offerfeest. Dit zijn de dagen van geluk en vreugde en van dankbaarheid aan Allah (swt).

Het is ook ongewenst dat moslims het hele jaar door zouden vasten of om alleen op vrijdag te vasten. Alleen als men de dag ervoor of erna vast (zaterdag en/of donderdag) dan is het wel toegestaan, maar alleen op vrijdag vasten is niet toegestaan.

8. Vasten om iets goed te maken

Er doen zich gelegenheden voor dat moslims moeten vasten bij wijze van boetedoening. Als een moslim in het bedevaartseizoen naar Mekka reist en de Hadj (bedevaart) verricht, moet hij een dier offeren op de eerste dag van het Offerfeest. Als de pelgrim dit niet kan volbrengen, moet hij 3 dagen vasten, in de omgeving van Mekka en bij terugkomst thuis nog eens 7 dagen. Ook als hij een dier dood tijdens de Hadj (bedevaart) moet hij vasten.

{mosgoogle left}De moslim die een eed verbreekt, moet 10 armen voeden. Als hij daar toe niet in staat is, moet hij drie dagen vasten. Als een moslim bewust Het vasten van de Ramadan verbreekt, door te eten, drinken of het hebben van geslachtsgemeenschap, moet hij die dag inhalen en daar bij wijze van straf zestig dagen aan toevoegen. Als hij hier fysiek niet toe in staat is, moet hij 60 armen één dag voeden (of één arme 60 dagen).

Bron: Koran en Hadith