Moslims en vuurwerk

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Profeten en Boodschappers, onze Profeet Mohammed, zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Jaarlijks besteden mensen wereldwijd honderden miljoenen euro’s aan hetgeen wij met knal- en siervuurwerk betitelen. Dit als blijkgeving van vreugde en vermaak tijdens feestelijke gelegenheden. Een aantal van de moslims vraagt zich af wat de zienswijze van de Islam is aangaande vuurwerk en wat het Islamitische oordeel is over het handelen, verkopen en gebruiken ervan. Bij een nadere bestudering van de Islamitische grondbeginselen en stelregels komen wij tot de volledige overtuiging dat elke vorm van deelname, ongeacht of het nu gaat om het handelen of verbruiken van vuurwerk, niet toegestaan is. In het bijzonder knalvuurwerk. Dit vanwege een aantal islamitische beweegredenen, waaronder:

Ten eerste; het uitgeven van geld aan vuurwerk is een verspilling en verkwisting van het bezit dat nutteloos wordt besteedt. Allah, de Verhevene, heeft de moslim verboden zich schuldig te maken aan deze zaken, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“….Overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.”

(Soerat al-Acraaf: 31)

Ook zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“….En wees niet verkwistend. Voorwaar, de verkwisters zijn broeders van de Satans en de Satan is ondankbaar jegens zijn Heer.”

(Soerat al-Israa’: 26-27)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Waarlijk, Allah heeft voor jullie het slecht behandelen van de moeders verboden. Alsook het achterhouden van bezit, het onterecht vragen ervan en het levend begraven van de meisjes. Hij heeft het roddelen en achterklap, het stellen van te veel vragen en het verkwisten van het vermogen voor jullie verafschuwd.”
(Overgeleverd door al-Boechaari en Moeslim)

Het spenderen van geld aan vuurwerk behoort zonder meer tot het verkwisten van het bezit.

Ten tweede; wetende dat dit een verspilling en verkwisting is van het bezit zonder enig religieus of wereldlijke voordeel, leidt het ook tot grote schade aan persoonlijke en gemeenschappelijke eigendommen. Zo kan het leiden tot lichamelijk letsel. In het bijzonder bij het gebruik van knalvuurwerk dat bij het afgaan schade toe kan brengen aan de vingers, handen, ogen of zelfs kan leiden tot iemands dood. Dit behoort tot het zaaien van verderf op aarde. Naast het feit dat dit lichamelijk letsel kan veroorzaken, leidt het ook tot schade aan het milieu. De gassen die vrijkomen bij het ontploffen van vuurwerk dragen bij aan luchtvervuiling. Dit alles heeft Allah, de Verhevene, verboden door te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer hij zich afwendt, gaat hij op de aarde rond om er verderf te zaaien en het gewas en het vee te vernietigen. En Allah houdt niet van verderf.”

(Soerat al-Baqarah: 205)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En doodt elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”

(Overgeleverd door Ibnoe Maadjah)

Ten derde; het geluid dat afkomstig is van vuurwerk bezorgt buren, voornamelijk de ouderen en kinderen onder hen, veel overlast en wekt eveneens irritaties bij hen op. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie in Allah en de Laatste Dag zegt te geloven, dient zijn buren geen kwaad aan te doen.”

(Overgeleverd door al-Boecharie)

Ook werd aan de Profeet (vrede zij met hem) eens het verhaal verteld van een vrouw die regelmatig het gebed in de nacht verrichtte en overdag vastte maar ze was met haar tong een last voor haar buren. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Zij bezit geen goeds. Ze zal in de Hel belanden.”

(Authentiek verklaard door al-Albaanie)

Ten slotte, wij adviseren alle moslims zich verre te houden van dit schadelijke vuurwerk. Wij wensen dat het geld dat men besteedt voor het aanschaffen van vuurwerk uitgeeft aan armen en behoeftigen. Hierdoor zal men aanleiding zijn en rijkelijk beloond worden voor het voeden van een hongerige, het kleden van een behoeftige en het genezen van een zieke omwille van Allah, de Verhevene Die heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Zij vragen jou wat het is dat zij als bijdrage moeten geven. Zeg: “Wat jullie aan goeds geven (als bijdrage), is bestemd voor de ouderen en de verwanten en de wezen en de armen en de reiziger zonder proviand.” En wat jullie aan goeds doen: voorwaar, Allah is daarover Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 215)

{mosgoogle left}Wij vragen Allah’s vrede en zegeningen voor onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

Sheich Fawaz Jneid

Voorzitter Dacwah en Fatwah-commissie

Centrum Sheich al-Islaam ibn Taymia