Mag je een dier castreren of een dier in huis hebben?

Assalaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe,

Allereerst een algemeen verhaal over de omgang met dieren, insha Allah. De dieren zijn evenals de mens geschapen door Allah. En Allah heeft liefde voor zijn gehele schepping. De mens denkt vaak dat hij verheven is boven het dier, maar dit is niet zo. De mens telt gewoon als een soort onder de soorten en is niet meer waard dan een ander soort.

Er zijn vele hadith’s over de omgang met dieren. Ik zal er een aantal opnoemen, insha Allah.
Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeet heeft gezegd: “Een vrouw werd bestraft omdat zij een kat had opgesloten totdat deze dood ging. De vrouw kwam in de hel terecht omdat zij de kat niet te eten en te drinken had gegeven tijdens de opsluiting en omdat zij de kat ook niet liet weggaan om zelf voor eten te zorgen.” Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem

De uitleg van de hadith: in deze hadith wordt men aangeraden alle dieren met rust te laten zoals huisvogels maar ook duiven, konijnen en andere soorten dieren. Men wordt ook aangeraden deze dieren niet op te sluiten of voedsel te ontzeggen. De vrouw in de hadith is in de hel terechtgekomen vanwege haar gedrag naar de kat en dit is van toepassing op alle dieren.

Het verhaal van Abdullah Ibn Omar gaat, zoals bekend, als volgt verder. Hij zag een jongen een touw om de nek van een kip doen en deze voortslepen. Abdullah Ibn Omar zei tegen dat jongen: ‘Vervloekt is degene die een vogel of een dier mishandelt’.

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet gezegd: “Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hond heeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De “sahaba” vroegen de Profeet : worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.Overgeleverd door al-Boekharie en Moesliem.

De uitleg van de hadith: De barmhartigheid in de Islam is niet uitsluitend bedoeld tegenover mensen, maar ook tegenover de dieren. De Islam moedigt de moslim aan om barmhartig te zijn tegenover zijn medemens en de dieren.
De man uit het verhaal liep op een pad en kreeg een enorme dorst en dronk uit de put. Toen hij uit de put kwam zag hij een hond die de aarde likte van de dorst. De man zei tegen zichzelf: deze hond heeft evenveel dorst als ik had. Hij besloot de hond water te geven, ging voor de tweede keer de put in, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. Allah heeft zijn daad geprezen en heeft zijn zonden vergeven.

Als er tegenwoordig in het kader van allerlei sociale activiteiten ook instanties zoals de dierenbescherming zijn opgezet, dan is uit deze hadith te concluderen dat de Islam een uitstekende voorloper vormt op deze instanties. Dit laat geen twijfel bestaan over de hoogwaardige doeleinden van de Islam en zijn voorsprong op het gebied van elke eerbiedwaardige vorm van beschaving.
Abu Huraira rapporteerde dat de Profeet een incident aanhaalde dat aan een andere profeet uit het verleden overkomen was. Die profeet had een mierenbeet gekregen, en in zijn boosheid beval hij dat het hele mierennest uitgeroeid moest worden. Daarop wees God deze profeet terecht met volgende woorden: “omdat één mier jou gestoken heeft, heb jij een volledige gemeenschap die mij verheerlijkte uitgeroeid.” Overgeleverd door al- Boekharie en Moesliem.

{mosgoogle left}Dit zijn enkele overleveringen over de omgang met dieren. In de manier waarop men omgaat met dieren zit een beloning voor diegene die goed is met dieren, maar een bestraffing voor diegene die de dieren slecht behandelt. En Allah is alwetend over alle zaken.

Wanneer men een dier thuis wilt houden moet men de volgende rechten in acht nemen:

  • het recht op gezonde voeding (niet genetisch gemanipuleerd) en op gezond drinken en zogen;
  • het recht op normaal staan, wandelen, lopen en vliegen;
  • het recht op normaal paren en copulatie (zonder tussenkomst van buitenaf in het voortplantingsstelsel) en op het normaal grootbrengen van de kroost (volledig moederschap en geen scheiding moeder-baby);
  • het recht geen slagen, wreedheden en ruwheden te moeten ondergaan;
  • het recht op individuele behandeling met volledig respect voor het lichaam;
  • het recht op faciliteiten voor recreatie, rusten, dutten, neerliggen, spelen;
  • het recht of faciliteiten voor sociaal gedrag;
  • het recht op slaapfaciliteiten en bescherming tegen ruw weer;
  • het recht op faciliteiten voor individueel comfort en spel.

Dit betekent dat men zo goed voor een dier moet zorgen dat het eigenlijk niets van zijn natuurlijke behoeftes mag missen. Het is dus niet verboden om een dier in huis te hebben, wanneer men zeker weet dat het dier niets tekort komt. Uiteindelijk moet men zich verantwoorden tegenover Allah en ligt het eindoordeel bij Hem.

Dan over het castreren van een dier. Zoals uit de bovenstaande rechten is gebleken mag men een dier het recht op normaal paren en copulatie (zonder tussenkomst van buitenaf in het voortplantingsstelsel) niet ontzeggen. Het is een recht gegeven door Allah aan de dieren, dus wie zijn wij mensen om dit af te nemen? En Allah is wetend over alle zaken.

Ook hierover een aantal hadith:
De Profeet zei: “Scheer de voorlok van een paard niet weg, want er is waardigheid verbonden aan deze voorlok; noch de manen, want het beschermt hem, noch zijn staart, want het is zijn vliegenmepper.” Overgeleverd door ‘Utbah ibn Farqad Abu Abdillah al-Sulami. Abu Dawud

De Islam verbiedt het toebrengen van lichamelijk en emotioneel leed – met inbegrip van het verminken en brandmerken van dieren. De Profeet Mohammed riep zelfs God’s vloek af over een man die zijn ezel in het gezicht gebrandmerkt had:
Jabir vertelde dat God’s Apostel verbood dieren in het gezicht te slaan of hen in het gezicht te (brand)merken… Dezelfde gezel van de Heilige Profeet rapporteerde dat wanneer een ezel die in zijn gezicht gebrandmerkt was langs de Profeet passeerde, de Profeet zei: “God vervloeke diegene die de ezel gebrandmerkt heeft”. Gemeld door Jabir bin Abdullah. Moeslim.

Brandmerken is verboden omdat het pijn veroorzaakt en het dier kwetst in zijn waardigheid en schoonheidservaring.

Overigens zijn niet alleen brandmerken maar ook alle andere vormen van verminking en schending van de schoonheidservaring van het dier, verboden, zoals bleek uit eerder geciteerde hadith waarin de Profeet zei dat men de hoofdlok van een paard niet mocht afsnijden.

Als verminking verboden is, is ook vivisectie verboden – het verwijderen van delen van een nog levend dier – tenzij dit noodzakelijk is om het dier te redden. Zo mag men bijvoorbeeld een poot van een dier in nood amputeren, als daarmee het dier gered kan worden. Maar alle andere vormen van vivisectie zijn verboden.

{mosgoogle left}Het castreren van dieren is dus verboden.

Moge Allah mij vergeven wanneer ik iets verkeerds heb gezegd of geschreven, ameen! Moge Allah ons leiden, ameen!

Wa aleikoem Assalaam
Oem Tasnime