Is Mohammed (vzmh) de zoon van Allah?

Nee, zeker niet. Mohammed is de dienaar van Allah. Het bewijs hiervoor vinden we in de Koran, Soerah Al-isra, vers 1:

“Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

En Mohammed is tevens de boodschapper van Allah en het bewijs hiervoor is:

“Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah …. “ (Koran, Al-Ahzaab, vers 40)

Allah, de Verhevene, heeft de mens duidelijk gemaakt dat Hij geen zoon heeft verwekt. Het bewijs hiervoor is:

“En zij zeggen: “Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Hij. Neen, alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem.” (Koran, Al-Baqarah, vers 116)

Dus Mohammed (vzmh) is geen zoon van Allah. Subahana Allah!

En Allah weet het best.

Door Aboe Ibrahiem