Hoe om te gaan met Kerst en Sinterklaas?

Vraag:

Assalamoe alleikoem wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Ik weet dat er 2 feesten in de Islaam zijn, het offerfeest en het suikerfeest en dat dingen als verjaardagen niet gevierd mogen worden. Hoe zit het met kerst? Als je alleen een diner hebt met je familie, wordt dat gezien als feest doen 7aram?

Wa alleikoem salaam

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag en vele vragen die te maken hebben met niet Islamitische feesten, is te vinden op Islam Q&A. Hieronder vind je de vertaling.

Alle Lof is aan Allah.

De niet-molsims feliciteren met Kerstmis of andere van hun feestdagen is haraam, volgens alle geleerden. Ibn al-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zei in ahkaam al-dhimma: “De niet-molsims feliciteren met rituelen die alleen bij hen horen is haraam, net als hen feliciteren met hun feesten en vasten door te zeggen: ‘prettige feestdagen’ of ‘veel plezier met je feest’ of iets dergelijks. Als degene die dit zegt gered is van kufr (dus moslim is) is dit nog steeds verboden. Het is als iemand feliciteren met het buigen voor het kruis of erger dan dat. Het is een net zo grote zonde als het feliciteren van iemand die wijn drinkt, of vermoord heeft of onwettige sexuele relaties heeft enz. Velen van degene die geen respect voor hun religie hebben, vallen in deze valkuil; zij realiseren zich het beledigende van deze handelingen niet. Wie iemand feliciteert met zijn ongehoorzaam of bid’ah (toevoegingen) of kufr (ongeloof) stelt zichzelf bloot aan de Toorn en Woede van Allah.”

Het feliciteren van de niet-molsims op hun feestdagen is haraam in de mate zoals ibn al-Qayyim beschrijft, omdat het impliceert dat iemand deze handelingen van kufr accepteert of goedkeurt, zelfs als men deze handelingen niet accepteert voor zichzelf. De moslim zou geen daden van kufr moeten accepteren of goedkeuren, want Allah zal niets van dit accepteren, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als jullie niet geloven; voorwaar Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem niet; maar wanneer jullie dankbaar zijn dan heeft Hij behagen in jullie.” (Koran 39:7)

“Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (Koran 5:3)

Dus hen feliciteren is verboden ook al zijn het je collega’s (of familie). Als zij ons groeten (feliciteren) op de dag van hun feesten, zouden we niet moeten reageren, want het zijn niet onze feesten en het zijn geen geaccepteerde feesten door Allah.

Deze feesten zijn vernieuwingen in hun religies en zelfs die feesten die vroeger voorgeschreven zijn, zijn opgeheven door de religie van islam gezonden aan Mohammed (vrede zij met hem) voor de hele wereld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (Koran 3:85)

Het is verboden (haraam) om UITNODIGINGEN op deze dagen te aanvaarden omdat dit erger is dan hen feliciteren omdat je ACTIEF deelneemt aan deze dagen. Moslims zijn verboden de niet-molsims te imiteren door ZELF FEESTJES op deze dagen te organiseren of CADEAUS te geven of SNOEP of ETEN te geven of vrij van hun werk te nemen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “degene die een volk imiteert, is een van hen.

Sheick al-Islaam ibn Taymiyyah zegt in zijn boek: “hen imiteren in sommige van hun feesten impliceert dat men tevreden is met hun valse geloof en handelingen en geeft hen de hoop dat ze de gelegenheid zullen hebben om de zwakkeren te vernederen en te misleiden.”

Degene die iets van het voorgaande doet, begaat een zonde, of hij het nu doet uit beleefdheid of om vriendelijk te zijn, of omdat hij te verlegen is om te weigeren of wat voor reden dan ook want dit is hypocrisie in islam en omdat het de ongelovigen trots op hun religie maakt. We vragen Allah de moslims trots op hun religie te laten zijn, om hen standvastig daarin te maken en om hen de overwinning van hun vijanden te geven.

Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid (www.islam-qa.com)
Majmoo’ah fataawa wa rasaa’il al-sjeikh ibn ‘Uthaymin, 3/369

Uiteraard dien je ieder persoon in zijn waarde te laten en je behoort niemand te beledigen.