Verstoting is één van de vele voorbeelden die critici van de islam gebruiken als argument om hun stelling dat de islam vrouwonvriendelijk zou zijn te onderbouwen. Wat men echter vergeet, is dat deze term niet juist is. Het gaat immers niet om het simpelweg opzij schuiven van de echtgenote. Met het uitspreken van de woorden ‘ik scheid van jou’ zet de man een procedure op gang die lang, gecompliceerd en allerminst gemakkelijk is voor hem. Het betreft hier het proces van echtscheiding dat vanuit islamitisch perspectief erop gericht is om de beide partijen ertoe te bewegen zich te verzoenen. Allereerst moet men de mogelijkheid van arbitrage raadplegen. De Koran adviseert om van beide families (zowel van de man als van de vrouw) een bemiddelaar aan te wijzen:

“En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidsrechter van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen, zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alkennend.” (4:34-35)

Deze persoon moet als betrouwbaar en onbevooroordeeld bekend staan en door beide partijen worden goedgekeurd als bemiddelaar. Het doel hiervan is om de echtgenoten nader tot elkaar te brengen. Het belang van arbitrage zit in het feit dat de echtelieden in vele gevallen wegens grote emotionele druk niet meer in staat zijn de situatie vanuit rationeel perspectief te bekijken. Iemand van buitenaf die de zaken helder en duidelijk kan benaderen zal vanzelfsprekend verwelkomd worden. Wanneer de pogingen van de bemiddelaars vruchteloos blijken, dient men drie maal een wachtperiode in te stellen. In deze periode zijn de echtelieden gescheiden van tafel en bed. Het is echter beslist niet toegestaan de vrouw te dwingen haar huis te verlaten, haar bezit te verminderen (wat vele mannen doen door hun bruidschat terug te eisen) of enigszins emotionele schade te berokken door chantage, bedreiging, bezoedelen van haar reputatie etc. Het is zelfs de plicht van de man zijn vrouw gedurende deze periode financieel te blijven onderhouden:

“En er moet voor de gescheiden vrouwen een bilijke voorziening zijn, dit is een verplichting voor de godvruchtigen.” (2:241)

{mosgoogle left}“En vreest uw Heer, verdrijft haar niet uit haar vertrekken noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan, tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn Allah’s vastgestelde grenzen; en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet, misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen.” (65:1)