Mag je je verjaardag vieren?

Vraag:

Is het toegestaan om je verjaardag te vieren? Zo nee, om welke redenen?

Antwoord:

Het doel van de Islam is om de mens dusdanig op te voeden, dat zijn doen en laten alleen voor Allah, de Schepper en Onderhouder der werelden wordt; dat de mens in vrede leeft met zijn medeschepselen en met Allah en zodoende een volkomen vrede heeft inzijn binnenste.

Dit bereikt de Islam door de mens het juiste inzicht te schenken omtrent zijn bestaan, zijn Schepper en zijn medeschepselen.

Hiervoor geeft de Islam twee soorten voorschriften:

  1. Praktische (die men in praktijk moet brengen).
  2. Geloofswaarheden (dat zijn de richtlijnen, die de verhouding van de mens bepalen ten opzichte van de wereld om hem heen.

Verschillende bewijzen uit Koran en de Soenna tonen aan dat het vieren van verjaardagen een innovatie is, die op geen enkele bron gebaseerd is in de shari’a. Het is niet toegestaan om verjaardag te vieren of op een uitnodiging in te gaan, dit vanwege het bijdragen aan de verspreiding van innovaties.

Belangrijk om te weten is:

  • De Islam is een complete en perfecte leefwijze met eigen feestdagen.
  • Moslims dienen zich van niet-moslims te onderscheiden.
  • Feestdagen hebben een religieuze betekenis.

Allah (soebhanAllah wa ta´ala) zegt:

« …. Vandaag heb Ik jullie dien (godsdienst / leefwijze) voor jullie vervolmaakt
en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als dien gekozen ……»
(Koran 5:3)

Deze belangrijke Boodschap is intact gebleven door de eeuwen heen.
Dit is de wil van Allah (soebhanAllah wa ta´ala):

« Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qor´aan) hebben neer gezonden.
En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers. »
(Koran 15:9)

(Merk op dat hier het woord “dien” wordt gebruikt, wat betekent leefwijze.
Het is breder dan het begrip religie of godsdienst. Het omvat alle aspecten van het leven.)

Profeet Mohammed (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei:

“Er is niets dat jullie dichter bij het Paradijs brengt en verder weg van het Vuur,
of het is jullie (door mij) uitgelegd.”
(Ahmed, authentiek)

Dus de uitleg die de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) ons heeft nagelaten, is ook compleet. Zou er voordeel zijn voor ons in het vieren van feesten die niet tot de Islam behoren, dan had hij het ons laten weten.

Allah (soebhanAllah wa ta´ala) heeft Zijn laatste openbaring aan Mohammed
(sallallahoe ´aleihi wa sallem) tot een universele boodschap gemaakt,
voor alle mensen, tijden en zonder onderscheid:

« En Wij hebben jou (Mohammed) niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. »
(Koran 34:28 )

Een Moslim moet zich zoveel mogelijk identificeren met zijn mede-gelovigen
en hij volgt hen in hun leefwijze:

« En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen:
Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming! »
(Koran 4:115)

En een Moslim dient afstand te nemen van de leefwijze van de niet-moslims.

« Vervolgens plaatsten Wij jou (O Mohammed) op een juiste weg (Sjari´a) van de godsdienst. Volg deze dan en volg niet de begeerten van degenen die niet weten. »
(Koran 45:18 )

« Als jij (Mohammed) hun begeerten had gevolgd, nadat de kennis tot jou was gekomen, dan zou er voor jou (tegen de bestraffing van) Allah geen helper zijn en geen beschermer. »
(Koran 13:37)

Deze houding van het niet imiteren van anderen volgt ook uit de herhaaldelijke
waarschuwingen van de Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem):

“Wees verschillend van de joden en de christenen.”
(Boechari en Moeslim)

“Wees verschillend van de ongelovigen.”
(Boechari en Moeslim)

“Wie een volk imiteert, is één van hen.”
(Ahmed, authentiek)

Vijf keer per dag verrichten we het gebed, en daarin lezen we zeventien keer soerat-al-Fatihah.

« Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden. »
(Koran 1:6-7)

In deze soerah vragen we Allah (soebhanAllah wa ta´ala) om ons op de Rechte Weg te leiden, en ons te helpen het pad van de dwalenden, te vermijden.

De Profeet Mohammed (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zag eens dat de Ansaar een bepaalde dag vierden.
Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen:

“Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van djahiliyyah
(de tijd van onwetendheid; voordat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.
Hij antwoordde: “Nee! Allah heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven:
de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhhaa.”
(Ahmed, An-Nasa´i e.a. Authentiek)

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag – al-djoemoe´a – als dag van ´eid (feest).

De Profeet (sallallahoe ´aleihi wa sallem) zei:
“Dit is een dag die Allah bepaald heeft als een ´eid voor de moslims.”

Allah (soebhanAllah wa ta´ala) zegt:

« En voor iedere gemeenschap hebben Wij godsdienstige gebruiken vastgesteld, opdat zij de naam van Allah zullen uitspreken over het vee waarmee Hij hen voorzien heeft.
En jullie God is de Ene God, aan Hem geven jullie je daarom over. En brengt verheugende tijdingen aan hen die zich overgaven. »
(Koran 22:34)

«Voor iedere gemeenschap hebben wij godsdienstige gebruiken vastgesteld, die zij moeten volgen.
Laat hen daarom niet met jou over de zaak twisten en roep op tot jouw Heer:
voorwaar, jij volgt zeker rechte leiding. »
(Koran 22:67)

(De godsdienstige gebruiken waarover gesproken wordt, zijn de speciale dagen die voor elk volk vastgesteld waren.)

«…Voor een ieder van jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald…»
(Koran 5:48 )

‘Behalve diegene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht.
Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden.
En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.’
( Koran 25:70 )

Team www.IslamCity.nl