Hij reist en het samenvoegen van de gebeden is makkelijker voor hem

Ik moet voor mijn werk vaak met de trein reizen. Tijdens de Ramadan doe ik het volgende; Nadat ik het Zuhr gebed verricht heb, heb ik de intentie om het ‘Asr gebed verkort te verrichten, omdat als ik klaar ben met werk, de Adhan (oproep tot gebed) bijna wordt geroepen voor ‘Asr en ik mij moet haasten om mijn trein te halen. Is het toegestaan voor mij om de gebeden in te korten zoals ik nu doe?
Of moet ik eerst het ‘Asr gebed verrichten en daarna pas naar mijn stad reizen? Als dit het geval is dan ben ik laat en arriveer pas als de zon ondergaat, wat het voor mij moeilijker maakt, daar ik niet kan rusten, terwijl ik het Taraaweeh gebed wil verrichten.

Allah zij geprezen

Ten eerste;
Het is voor de reiziger toegestaan om Zuhr en ‘Asr gebeden samen te voegen evenals de Maghrib en ‘Isha gebeden. Dit wordt aangegeven in vele ahadith, zoals;

1- al-Bukhari (1108) vertelde dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) voegde Maghrib en ‘Isha samen wanneer hij reisde.

2- Ahmad (3178) vertelde van Ibn ‘Abbaas dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) twee gebeden samenvoegde tijdens wanneer hij reisde. Shaykh Ahmad Shaakir zei: Het is isnaad het is saheeh.

3- In Saheeh Muslim (706) staat geschreven dat Mu’aadh zei: Wij gingen samen met de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) er op uit, tijdens de campagne van Tabook, en hij voegde Zuhr en ‘Asr samen en Maghrib en ‘Isha’ samen.

Een reiziger kan twee types zijn:

1-Terwijl hij daadwerkelijk onderweg is.

2-Wanneer hij een stop heeft gemaakt, dat wil zeggen hij is niet meer onder weg; of hij heeft de plaats van bestemming bereikt of hij heeft een tussenstop gemaakt tijdens zijn reis en verblijft daar een tijdje.

Het is voor elke reiziger toegestaan om de gebeden samen te voegen, of hij nu onderweg is of een stop heeft gemaakt.

Maar is het beter voor de reiziger om de gebeden samen te voegen of om elk gebed op tijd te verrichten?

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen zei in zijn opstel over de tijden van het gebed (Mawaaqeet al Salaah, p. 26):

Het is voor de reiziger die een stop heeft gemaakt beter om de gebeden niet samen te verrichten, maar als hij ze wel samenvoegt dan is dat niet fout, tenzij hij het noodzakelijk vindt om de gebeden samen te voegen omdat hij moe is en uit wil rusten, of omdat het moeilijk is om water te vinden voor elk gebed, enzovoort. Dan is het beter om de gebeden samen te voegen en zich te beroepen op de concessie. Maar voor de reiziger die onderweg is, is het beter om de gebeden Zuhr en ‘Asr samen te voegen en de gebeden Maghrib en ‘Isha’- op welke wijze voor hem het gemakkelijkst is, hetzij de gebeden verrichten op de tijd van het vroege gebed of op de tijd van de latere.

Gebaseerd hierop, is het beter om je te beroepen op de concessie en de gebeden Zuhr en ‘Asr samen te voegen op de tijd van Zuhr, omdat dit voor jou gemakkelijker is. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allaah zij met hem) werd nooit de keuze gesteld uit twee dingen, maar hij zou dat wat gemakkelijker was kiezen, zolang als het geen zonde was, in welk geval hij de meest voorzichtige van alle mensen was om te vermijden. Overgeleverd door Muslim, 3560; Muslim 2327.
In dit geval dien je te streven naar het verrichten van het gebed in congregatie en iemand zoeken om samen met je het gebed te verrichten.

Ten tweede:

Met betrekking tot het verrichten van het gebed ‘Asr in de trein, terwijl je zit. Dit is volgens het merendeel van de geleerden toegestaan, als het niet mogelijk is om staand het gebed te verrichten.
In Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (8/120) staat:
Als de tijd voor het gebed komt en het vliegtuig is nog in de lucht en je bent bang dat de tijd voor het gebed eindigt voordat het vliegtuig is geland, dan zijn de geleerden het erover eens dat het gebed verricht dient te worden op welke wijze mogelijk, buigen, knielen en richting de Qibla, indien mogelijk, want Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dus houdt aan je verplichting aan Allaah en vrees hem zoveel je kunt.” (al-Taghaabun 64:16)

En de Profeet (vrede en zegeningen van Allaah zij met hem) zei: “Als ik je vertel iets te doen, doe dan zoveel hiervan als je kunt.” Overeens.

Maar als je weet dat het vliegtuig zal landen voordat de tijd voor het salaat eindigt, en er zal genoeg tijd zijn om het gebed te verrichten of het gebed is een gebed dat samengevoegd mag worden – zoals Zuhr die met ‘Asr samengevoegd mag worden of Maghrib die samengevoegd mag worden met ‘Isha – en het is bekend dat het vliegtuig zal landen voordat de tijd voor het tweede gebed verstreken is, en er is genoeg tijd om het gebed te verrichten, dan is de meerderheid van de geleerden van mening dat het toegestaan is om het gebed in het vliegtuig te verrichten, omdat het verplicht is om de gebeden te verrichten op wanneer de tijd van de salaat aanvangt, zoals boven beschreven. Dit is de juiste mening.

Er staat tevens (8/126):
Het is niet toegestaan het gebed zittend in een vliegtuig te verrichten of ergens anders als je de mogelijkheid hebt om te staan, want de algemene betekenis van de vers (interpretatie van de betekenis):

“En sta voor Allah in gehoorzaamheid” (al-Baqarah 2:238)

En de hadeeth van ‘Imraan ibn Husayn welke verteld werd door al-Bukhaari: dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allaah zij met hem) tegen hem zei: “Bid staand, en als je dat niet kunt, dan zittend en als je dat niet kunt, dan op je zij.” Al-Nasaa’i voegde toe met een saheeh isnaad: “En als je dat niet kunt dan op je rug.”

Sommige geleerden zijn van mening dat het niet toegestaan is om het gebed in vliegtuigen, treinen of auto’s te verrichten omdat het niet mogelijk is om de salaat te verrichten zoals het wordt verricht als je op de grond staat – behalve wanneer je vreest dat de tijd van het gebed zal eindigen.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allaah genadig zijn voor hem) zei in een Fataawa Arkaan al-Islam( p.380):

Het is verplicht de salaat in een vliegtuig te verrichten als men de tijd van het gebed niet weet, maar als hij het gebed in het vliegtuig niet kan verrichten, zoals hij het (gebed) op de grond verricht, dan moet hij het verplichte gebed niet in het vliegtuig verrichten als het vliegtuig zal landen voordat de tijd voor het salaat is verstreken, of de tijd van het volgende gebed als het een gebed is die samengevoegd mag worden. Bijvoorbeeld, als een vliegtuig vertrekt uit Jeddah vlak voor zonsondergang en de zon gaat onder terwijl het in de lucht is, moet hij het Maghrib gebed niet verrichten totdat het vliegtuig landt en hij van boord gaat. Maar als hij vreest dat de tijd van het gebed zal verstrijken en hij de intentie heeft om het samen te voegen met ‘Isha, kan hij het gebed verrichten wanneer hij is geland. Maar als het vliegtuig blijft vliegen en er is vrees dat de tijd van ‘Isha zal verstrijken, welk om middernacht is, dan dient hij de gebeden in het vliegtuig te verrichten voordat de tijd voorbij is.

Hierop gebaseerd, dien je om zeker te zijn, ‘Asr niet in de trein te verrichten, maar dien je het samen te voegen met Zuhr, op de tijd van Zuhr zoals boven staat vermeld.

Bron: Islam Q & A
Vertaald en overgenomen door Abdullah