De waarde van doe’a

Allah Zegt in de Koran:

“Smeek tot Mij en Ik zal uw smeekbede verhoren”
(Koran 40:60)

En wanneer Mijn dienaren je over Mij vragen,zeg dan; ,,Ik ben nabij;Ik verhoor het gebed van de smekeling.wanneer hij Mij aanroept.Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven,zodat zij geleid worden”
(Koran 2:186)

Dua is aanbidding.

(Overgeleverd door: Aboe Dawoed)
Omar (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“Du’as blijven hangen tussen de hemel en de aarde.Zolang er geen vredesgroet over mij wordt
uitgesproken,stijgen ze niet op naar Allah.”

(Overgeleverd door: Tirmidzie)

Ibni Omar (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
,,Voor wie de poorten van dua’s zijn geopend, is ook de rahma(barmhartigheid) van Allah geopend.
Allah houdt er het meeste van(dat zijn schepsel zich met dua tot hem wendt).Dua is nuttig voor alle soorten moeilijkheden dat (de mens) overkomt en gaat overkomen.Een ongeluk wordt alleen door een dua bestreden. Er moet dus dua voor jullie gedaan worden.”

(Overgeleverd door:Tirmidzie)

Anas (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei:

(Overgeleverd door: Aboe Dawoed ,Tirmidzie): “De dua dat verricht wordt tussen de azan en de iqamah wordt niet verworpen.Er werd gevraagd:,,O boodschapper van Allah,welke dua moeten wij verrichten?”
Hij zei:,,Vraag aan Allah het goede in dit leven en in het Hiernamaals.”

Oebada ibni Sabit (Radia Allahu 3anhu)vertelde dat de boodschapper van Allah zei: “Er is geen enkele moslim van wie zijn dua niet wordt geaccepteerd. Allah laat zijn wens in vervulling gaan of er wordt tien van zijn zonden vergeven. Zolang hij maar de familiebanden niet breekt en niet opstandig wordt.” (Overgeleverd door: Tirmidzie)

Aboe Huraira (Radia Allahu 3anhu)vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“Allah komt in elke laatste derde deel van de nacht naar de hemel van de wereld.Hij zegt:,,Wie nu een dua verricht laat Ik in vervulling gaan,wie iets wenst, zal Ik geven,wie vergiffenis vraagt,zal Ik vergeven.” (Overgeleverd door: Boecharie,Muslim Tirmidzie,Aboe Dawoed,Muwatta)

Aboe Oemama (Radia Allahu 3anhu) vroeg aan de boodschapper van Allah : “Welke tijd is het beste voor acceptatie van dua en welke dua is het beste?”

De Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei:,,De meest acceptable dua’s zijn die, die in het laatste deel van de nacht worden gedaan,namelijk na de verplichte gebeden.”
(Overgeleverd door: Tirmidzie)

Sehl Ibnu Saad (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de Boodschapper van Allah zei:
“Er zijn twee dingen die absoluut niet verworpen worden(door Allah):
Dua die tijdens de azan wordt gedaan en de dua die tijdens een oorlog wordt gedaan.”

(Overgeleverd door Aboe Dawoed,Muwatta)

Aboe Huraira (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei: ,,Het schepsel is het dichtbijste bij Allah wanneer hij in soedjoed is,verricht daarom veel dua tijdens soedjoed.”
(Overgeleverd door: Muslim,Aboe Dawoed)

Aboe Huraira (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei: ,,Er zijn drie dua’s de ongetwijfeld geaccepteerd worden,deze zijn; de dua van de gasten, dua van de onderdrukten en de dua van een vader voor zijn kind.”
(Overgeleverd door: Tirmidzie,Aboe Dawoed,Ibni Madja)

Aboe Huraira (Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei: ,,Zolang jullie het niet gaan overhaasten zal de dua van jullie geaccepteerd worden.Degene die ongeduldig zijn zullen zeggen:,, Allah heeft mijn dua niet geaccepteerd.”
(Overgeleverd door: Boecharie,Muslim,Muwatta,Tirmidzi,Aboe Dawoed)

In een andere overlevering van Muslim lezen we ook dat dua’s worden geaccepteerd zolang de familiebanden niet verbroken worden en er geen grote zonden gepleegd worden
Tirmidzi vermeldt hetzelfde en zegt daarbij dat dua’s hier in deze wereld kunnen uitkomen of bewaard worden voor het hiernamaals of dat de persoon gedeeltelijk vergeven kan worden in plaats van de uitkomst van zijn dua.

Anas(Radia Allahu 3anhu) vertelde dat de boodschapper van Allah zei:
“Laat ieder van jullie al zijn behoefte aan Allah vragen,zelfs om de veters van zijn schoenen”
(Overgeleverd door:Tirmidzie,Ibni Madja)

Ibni Masoed (Radia Allahu 3anhu)vertelde dat de boodschapper van Allah zei: ,,Vraag uit de overvloed van Allah,Hij houdt ervan dat Zijn schepselen van Hem vragen.De beste manier van aanbidding is (dua verrichten en) hopen op redding.”
(Overgeleverd door:Tirmidzie)

De Profeet zei:
Als jullie in moeilijke tijden verkeren zeg dan: “Allah is ons genoeg,Hij is de beste Voogd.”
(Overgeleverd door: Aboe Dawoed)

De Profeet zei:
“Allah houdt van degenen die volharden in hun smeekbeden.”

De Profeet zei:
“Degene van wie de smeekbede niet wordt aanvaard krijgt toch in plaats van dat één beloning in plaats daarvan.” (Overgeleverd door: Djamie’oe sagier)

De Profeet zei:
“De smeekbede tussen de azaan en de iqamah is aanvaardbaar,verricht uw smeekbede dus daartussen.” (Overgeleverd door: Tirmidzie)

“De smeekbede na het uitlezen van de Koran is ten alle tijden aanvaardbaar”
(Overgeleverd door: Djamie’oe sagier)

“De smeekbede na het verplichte gebed van hem,die zijn gebed naar behoren verricht,wordt aanvaard.” (Overgeleverd door: Boecharie,Muslim,Tirmidzie,Ibni Madja)

“Allah zal op de dag des oordeels de schande bedekken van degenen die de schande en naaktheid van zijn broeder bedekken.” (Overgeleverd door: Boecharie)

“Laat een ieder die af wil van zijn verdriet,van zijn zorgen en wil dat zijn smeekbede wordt aanvaard, anderen te hulp schieten die in nood verkeren” (Overgeleverd door: Muslim)

“Aisjah (Radia Allahu 3anha) zegt: “De boodschapper van Allah hield van smeekbeden waarvan de woorden weinig maar de betekenis groot waren,hij onthield zich van andere(smeekbeden).”
(Overgeleverd door: Aboe Dawoed)

De Profeet zei:
“De smeekbede is de essentie van aanbidding,het wapen van de moe’min(ware gelovige) het fundament van de godsdienst en Noer(het licht) van de hemelen en de aarde.”
(Overgeleverd door:Aboe Dawoed,Tirmidzie)

De Profeet zei:
,,Als een dienaar van Allah in zijn hart de wens voelt opkomen een smeekbede te verrichten,laat hem dan onmiddellijk zijn verlangen aan zijn Heer bekend maken.” (Overgeleverd door: Tirmidzie)

De Profeet zei:
“Als onze harten droevig zijn en vervuld van verdriet,weet dan dat je grootste rijkdom, de smeekbede is.Want de toestand waarin je verkeert is een teken van Goddelijke manifestatie van Barmhartigheid ontvankelijkheid en aanvaarding.” (Overgeleverd door: Tirmidzie,Ahmad) {mosgoogle left}

Wa Allahu A3lam
Bron: Het boekje Waarde van onze daden.