Gelatine & E-nummers

Allah heeft zijn slaven gezegend door voor hen allerlei soorten voedsel te creëren hier
op aarde, en Hij heeft hen toegestaan te eten van alles dat halal en goed is; dit houdt
vele dingen in.

Allah zegt: “O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet
in de voetstappen van Shaytaan; voorzeker, hij is voor u een openlijke vijand. Hij gebiedt u alleen, wat kwaad en wat onrein is en dat gij over Allah zegt, wat gij niet weet.”
[al-Baqarah 2:168]

Allah heeft een bepaald aantal soorten voedsel verboden, want Hij zegt: “Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets, dat een eter is verboden te eten, met uitzondering van Maitah (een gestorven dier) of vloeiend bloed of varkensvlees, want dit alles is onrein – of, wat in overtreding is, waarover een andere naam dan Allah’s is aangeroepen*. Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt: uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind, Genadevol.” [al-An’aam 6:145]

* De geleerden zeggen: Het vlees dat voor anderen dan Allah is geslacht / geofferd is verboden, en hetgeen dat voor andere ‘idolen’ is geslacht, en vlees waarover Allah’s naam niet is genoemd toen het dier werd geslacht.

De Profeet (salalahu aleihi wasalam) verbood het eten van carnivoren (vleesetende dieren) met scherpe hoektanden en alle vogels met klauwen [Muslim 6:60]. Ook verbood hij het vlees van apen [al-Mukhari in al-Fath, nr. 4215].

De voedingswaren die je tegenwoordig tegenkomt; sommige zijn duidelijk haram, zoals het vlees van een gestorven dier (een dier dat op een natuurlijke wijze is gestorven in plaats van geslacht) en varkensvlees. Sommige voedingswaren bevatten mogelijk ingrediënten die van een haram bron komen, hier zouden we ons meer in moeten verdiepen om duidelijkheid te krijgen. Gelatine wordt verkregen uit huid, spieren en botten van haram dieren zoals varkens (of niet halal geslachte dieren). De geleerden zijn het op dit punt niet eens, omdat er ook geleerden zijn die het vinden dat als de natuurlijke structuur van een substantie verandert naar een andere substantie met een andere structuur (waardoor je de nieuwe substantie niet meer kan noemen naar wat het eerst was) de regelgeving omtrent deze substantie ook verandert. Toch is de meest correcte mening over dit onderwerp dat alle dingen die een haram bron hebben, zelf ook haram zijn. De voedingsstoffen die komen van halal bronnen zijn wel halal om te eten, zolang ze niet gemixt zijn met iets dat onrein (najis) is of een andere zaak die niet toegestaan is om te eten. De voedingsstoffen die komen van een dierlijke bron, vallen onder dezelfde regelgeving als de bron (het dier) zelf. Als de stoffen worden gebruikt voor andere dingen dan voeding, zoals zeep (daar wordt ook vaak vet in verwerkt) is het volgens een aantal geleerden (de meningen verschillen) ook niet toegestaan om het te gebruiken.

Wat betreft kaas: als het is gemaakt van de melk van een dier dat niet toegestaan is te eten, dan zijn de geleerden het erover eens dat het niet toegestaan is te eten. Als het is gemaakt is van de melk van een dier dat wel toegestaan is om te eten, en je weet dat het is gemaakt met stremsel dat is gekomen van een dier dat volgens de sharee’ah wetgeving is geslacht en het is niet gemixt met een andere onreine zaak, dan is het toegestaan om te eten (zie Ahkaam al-At’imah fi’l-Sharee’ah al-Islamiyyah door al-Tareeqi, blz. 482). De kaas in Nederland kan dierlijk stremsel, plantaardig stremsel of microbieel stremsel bevatten. Dit zou je kunnen navragen in de winkel of je kan een
brief / e-mail sturen naar de klantenservice van de fabrikant. Dierlijk stremsel wordt gehaald uit de lebmaag van kalveren. Deze worden al na één keer drinken bij de moederkoe geslacht omdat er dan nog een speciaal soort enzym in hun maag zit.

Er is ook een overlevering over stremsel:
“De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) aten een kaas die kwam van het land van de ongelovigen. In deze kaas zat een deel van het kalf welke was geslacht door de ongelovigen op een manier zoals dat niet in overeenstemming is met de Islam. De metgezellen wisten dit, maar zij wisten ook dat het verbod gold voor het kalf, wat direct komt van het kalf, en wat ook een deel van het kalf genoemd kan worden; de regeling (de regels) is niet omtrent hetgeen je niet kunt identificeren als onderdeel van het kalf noch wordt het langer dit-en-dat deel van het kalf genoemd. Dit wordt istihala genoemd.”

Deze hadith gebruiken sommigen als bewijs dat gelatine en E-nummers halal zouden zijn,
ondanks dat ze een haram bron hebben.

Conclusie: het is een zaak waar de geleerden het niet over eens zijn. Een zogenaamde twijfelachtige zaak dus. En wat een oprechte moslim behoort te doen bij twijfelachtige zaken kunnen wij opmaken uit de volgende hadith:

Abu Abdellah an-No’man, de zoon van Bashir (Allahs welbehagen zij met vader en zoon)
heeft gezegd:

“Ik hoorde de boodschapper van Allah (salalahu aleihi wasalam) zeggen: ‘Het is duidelijk wat halal en haram is; daartussen bestaan twijfelachtige zaken, waarvan veel mensen niet weten wat ze ermee aan moeten. Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee weten te zuiveren voor wat zijn religie en eer betreft. Degene echter die zich met twijfelachtige zaken bezighoudt,komt in het verboden gebied terecht,net als de herder die zijn kudde vlakbij de weide van iemand anders laat grazen en daardoor grote kans loopt dat ze daarin gaan grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen domein heeft en dat (de grenzen van) Allahs domein de verboden dingen zijn? Zo bevind er zich in het lichaam een vleesklompje: als dat gezond is, dan is heel het lichaam gezond en als het ziek is,dan is het hele lichaam ziek. Waarlijk, dit is het hart.’ “
[Bukhari en Muslim]
{mosgoogle left}
Wa Allahu ahlem.

Bron: De Heilige Qu’ran, 40 hadith an Nawawi, Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid van Islam
Q&A.