Ruzie en Verzoening

Allof is aan Allah

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…. . Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” [al-Anfaal 8:1]

Er steekt in de beraadslagingen (der huichelaars) niets goeds; in tegenstelling tot diegenen die tot liefdadigheid of goedheid, of het stichten van vrede onder de mensen aansporen. En wie dit doet wijl hij Allah’s welbehagen zoekt, hem zullen Wij een grote beloning schenken.” [al-Nisa’ 4:114]

De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft ons verteld dat het verzoenen van mensen beter is dan vrijwillig vasten, vrijwillige gebeden verrichten en vrijwillige liefdadigheid geven.

Het is overgeleverd dat Abu’l-Darda’ (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Zal ik jullie vertelen over iets wat beter is dan de status van (vrijwillig) vasten, bidden en liefdadigheid?” Ze zeiden: “Ja.” Hij zei: “Verzoenen in een geval van onenigheid, want het kwaad van de onenigheid is de scheerder.” Al-Tirmidhi heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is de scheerder en ik zeg niet dat het haar scheert, maar het scheert (m.a.w. verwoest) religieuze toewijding.”

Overgeleverd door Abu Dawoed, 4273; al-Tirmidhi, 2433. Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

De Islam staat het toe om list te vertellen om dit grootse doel te bereiken. Je mag beide partijen dus vertellen dat de ander goede dingen over hen gezegd heeft en hen geprezen heeft, om de verzoening te bemoedigen. Dit valt niet onder de categorie van leugens die haram zijn.

Het is overgeleverd van Umm Kalthoem bint ‘Uqbah ibn Abi Mu’iet dat zij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Degene die verzoening tussen mensen nastreeft en goede dingen zegt, is geen leugenaar.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2490.

Het is haram voor moslims om elkaar te negeren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en redetwist niet met elkander, anders zult gij laf worden en uw kracht zal vergaan. En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.” [al-Anfaal 8:46]

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde, zo werdt gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid.” [Aal ‘Imraan 3:103]

Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Haat elkaar niet, benijd elkaar niet, wend jullie niet van elkaar af. Wees, O dienaren van Allah, broeders. Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 6065; Muslim, 2559.

Het is overgeleverd van Abu Ayyoob al-Ansaari (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder voor meer dan drie dagen te negeren, waarbij elk van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen. De betere van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.” Overgeleverd door al-Bukhaari, 2757; Muslim, 2560.

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “De poorten van het Paradijs zijn geopend op maandag en donderdag en iedereen die niets met Allah vereenzelvigt, wordt vergeven, behalve een man die een ruzie met zijn broeder heeft gehad. Er wordt gezegd: ‘Wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen, wacht op deze twee totdat zij verzoenen.'” Overgeleverd door Muslim, 2565.

Al-Nawawi heeft gezegd: “Wacht op deze twee” betekent “wacht totdat zij verzoend zijn en de liefde tussen hen hersteld is.”

Het is overgeleverd van Abu Kharaash al-Sulami dat hij de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) hoorde zeggen: “Wanneer iemand zijn broeder een jaar negeert, is het alsof hij zijn bloed vergoten heeft.” Overgeleverd door Abu Dawoed, 4915. Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Targhieb, 2762.

Deze teksten geven aan dat het voor een moslim verboden is om zijn broeder langer dan drie dagen te negeren door hem niet te groeten met salaam en door zich van hem af te wenden, zolang dat negeren niet om een shar’i reden is en niet gedaan wordt om een bepaald doel te bereiken, in welk geval het wel langer dan drie dagen toegestaan is voor hem.

En Allah weet het het beste

Bron: Islam Q&A