Experimenteren op dieren

Als mensen gaan we heel beschaafd met elkaar om. Met de dieren daarentegen nemen we het niet zo nauw. Zij zijn toch geschapen voor de mens en moeten dus ook zo gezien worden. De islam ziet dit anders. Dieren dienen net zo behandeld te worden als de mens. De experimenten die op mensen toegepast worden en dus acceptabel worden gevonden, moeten ook gelden voor dieren. Met andere woorden: zoals we ook onszelf hierin behandelen, zo ook de dieren.
Allah en zijn profeet zijn hier altijd duidelijk in geweest. Alles waarbij het dier fysiek of emotioneel lijdt en pijn veroorzaakt of resulteert in verminking, is strijdig met de islam. De schuldigen zullen hiervoor verantwoording moeten afleggen aan de Schepper op de Dag des Oordeels.

Men zag de Profeet met zijn edele hand de kamelen van de Zakaat (legale armenbelasting) brandmerken. Behalve deze dieren (kamelen, schapen en runderen) mag geen enkel ander dier gebrandmerkt worden. Eens bij het zien van een ezel met een brandmerk in het gezicht, zei de Profeet: “Vervloekt is degene, die hem in zijn gezicht heeft gebrand merkt!” (Moslim)

Bovendien hebben de dieren recht op een respectvol leven omdat zij ook tot de Schepping van God behoren. Zo zegt profeet Mohammed daar het volgende over:

“Alle schepselen zijn als familie van god: en Hij houdt het meest van diegene die het meeste goed doen voor Zijn familie.” (Boecharie)