Hoe word ik een moslim?

Hoi,

Ik ben een jaar geleden getrouwd met een Turkse moslim-man en inmiddels ook naar Turkije geëmigreerd. Ik kom zelf uit een christelijk gezin, maar ik heb daar in mijn tienerjaren ook behoorlijk de brui aan gegeven en niet erg zuiver geleefd. Toen ik mijn man leerde kennen, is mijn interesse gewekt in de Islam. Maar ik heb nooit gedacht zelf moslima te willen worden. Enkele weken geleden heb ik een Nederlandse vertaling van de Koran aangeschaft en ben ik gaan lezen. De verwondering bij mijn man was dan ook heel groot toen ik hem enkele dagen geleden te kennen gaf, dat ik me tot de islam wil bekeren. Die beslissing heb ik genomen omdat het echt in mijn hart ligt en omdat ik in de Koran meer antwoorden vind dan waar dan ook.

Ik heb nu alleen geen idee hoe ik het aan moet pakken. Mijn man suggereert dat ik eerst de Koran uitlees en hij daarna bij de Imam langsgaat. Ik zelf heb geen idee waar ik moet beginnen, ik weet niets van bidden, de wassingen, enz, dat zal ik dus allemaal moeten leren. Is het gebruikelijk dat iedereen dat kent alvorens een bekering? Verder moet ik gaan uitzoeken hoe ik de Islam helemaal kan gaan toepassen in mijn leven. Hoe ik het aan mijn familie zal uitleggen is een ander hoofdstuk, mijn moeder zal het goed begrijpen, maar mijn vader zal het moeilijk vinden, maar ik geloof dat Allah me zal helpen om begrip te kweken. Maar is het nu eigenlijk gebruikelijk dat een bekering plaatsvindt in het bijzijn van een imam of niet?

Dat waren al een heleboel vragen, ik hoop dat U mij heldere antwoorden kunt geven en ik dank u alvast daarvoor. 0k ben erg blij met deze nieuwe kans in mijn leven en Dank Allah daarvoor.

Antwoord

In de Naam van Allah de Erbarmer, de meest Barmhartige

Het doel van dit artikel is om stap voor stap een uitleg te geven hoe iemand moslim wordt en de islam als religie accepteert. Een 'moslim' is degene die zich volledig onderwerpt aan Allah de Verhevene, de Schepper. Allah heeft niemand gedwongen om een religie aan te nemen, het is een keuze die men maakt en Allah de Alwetende heeft vele tekenen laten zien voor degenen die nadenkenen en de waarheid zoeken. Hij de Verhevene zegt:

“En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden . En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?” . (Surah Ad-dzaarieyaat : Ayah 20-21).

Het komt vaak voor dat er mensen moslim worden omdat hun partner, die zelf moslim is, graag wilt dat die ander het ook wordt. Desbetreffende persoon wordt dan moslim omwille van een andere uit liefde voor hem/haar. En niet zo zeer omdat die persoon overtuigd gelooft in Allah de Verhevene en Zijn boodschapper . Degenen die dan op deze manier de islam aanvaardt zijn vaak niet overtuigd om de islam als ware religie aan te nemen. Als men de getuigenis niet met zijn tong uitspreekt en ernaar gelooft dan met zijn handelingen en werken ernaar streeft en handelt dan staat desbetreffende persoon verre van de islam en kan als ongelovige verklaard worden.

De belangrijkste criteria om tot de islam toe te treden is, dat het vergaren van voldoende basiskennis over de betekenis en doel van de Islam, daarnaast ook de bedoeling te kennen van de 'geloofsgetuigenis' (shahada). De shahada en de gehele islam gebaseerd op kennis.

Als iemand de behoefte heeft om Moslim te worden en volledig overtuigd geloofd dat de Islam de waarheid is van Allah de Verhevene voor de gehele mensheid. De “shahada” (geloofsgetuigenis) moet ook met jaqien (zekerheid) worden uitgesproken zonder enige twijfel. Wanneer die zekerheid er is dan kan die persoon de “shahada” afleggen. Allah de Verhevene is hier duidelijk over in de Qor'aan:

Alleen diegenen zijn de gelovigen die geloof hebben in Allah en Zijn boodschapper en niet hebben getwijfeld en hebben gestreden met hun rijkdom en hun Levens voor de Zaak van Allah, zij zijn de waarheidslievenden. (Surah Al Hoedjoerat : Ayah 15).

Verder zegt Allah de verhevene in de Qor'aan:

(Surah Al Imran : Ayah 85).Voorwaar de enige godsdienst bij Allah is de Islam.” (Surah Al Imran : Ayah 19).
En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”

Abdoellah Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de Profeet zei: “Islam is gebaseerd op vijf pilaren:

1. Het getuigen dat er geen andere god is dan Allah (de Enige die alleen
    aanbeden moet worden) en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
2. Het verrichten van het gebed (van de (5) verplichte gebeden).
3. Het betalen van Zakaat.
4. De Hadj (de bedevaart) verrichten.
5. Het vasten van Ramadan

[Overgeleverd door: Boekharie, 8 en Moesliem, 16]

Men treedt tot de Islam door de shahada uit te spreken; de shahada wordt als volgt uitgesproken:

“Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe laah”.

Betekenis: Ik getuig dat er geen god is naast Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

De persoon die zich bekeerd tot de islam moet kennis blijven opdoen over de islam zodat het een totale levenswijze wordt waarbij men het gevoel zal hebben als een nieuw geboren persoon. Dit zal desbetreffende persoon laten streven om een beter karakter te ontwikkelen en ook te streven naar perfectie. Het Licht van het geloof zal het hart van diegene vullen totdat zijn gehele lichaam gevuld is met geloof en gehoorzaamheid aan Allah de verhevene.

De betekenis van het eerste deel van de Shahada “Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah” is 'Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah'. De grootste vorm van kennis is die kennis die leidt tot totale verwerping van valse afgoden en de volledige onderwerping van al onze intenties aan Allah alleen.
Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan:

Fa'lem annahoe la ilaha illa llaah“; “Weet dat er geen god is dan Allah.” (Surah Mohammed : Ayah 19).

Er is overgeleverd op gezag van 'Oethmaan (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de boodschapper van Allah zei:

Diegene die sterft en er zich (volledig) bewust van is dat er geen God is dan Allah, betreedt het Paradijs.” (Moeslim).

Dat wil zeggen: dat een moslim Allah's wetten accepteert en ernaar handelt.
Naast het getuigen in de eenheid van Allah de boodschap van de profeet Mohammed dient men deze getuigenis uit te spreken en ernaar te handelen. Het is belangrijk Allah de Verhevene in zuivere aanbidding te aanbidden, in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme.
Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan:

Zij werden niets anders aanbevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden.” (Surah Al Bayyinah : Ayah 5).

De getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten en het accepteren van de wetten van Allah de Verhevene. De wetten en oordelen van Allah dienen volledig geaccepteerd te worden en niet gedeeltelijk aanvaard te worden. De Waarheid is de Qor-aan en de Leringen van de profeet Mohammed .
De betekenis van het tweede gedeelte van de Sahada “wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe llaah”, is ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Een Moslim moet ook de boodschapper Mohammed gehoorzamen. Dit houdt in; te geloven in wat hij heeft gezegd, zijn leringen te praktiseren en te vermijden wat hij heeft verboden gesteld. De Boodschap die de boodschapper Mohammed bracht was aan hem geopenbaard door Allah, Geprezen en Verheven is Hij.

Bij jou Heer. Zij kunnen geen geloof hebben totdat zij jou ( profeet Mohammed) tot rechter maken bij al hun meningsverschillen en in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en deze accepteren het dan volledig.” (Surah An Nisa : Ayah 65).

Wanneer men de shahada met liefde en volledig onderwerping uitspreekt, dan accepteert men de voorwaarde van de shahada met liefde. Men houdt het meest van zijn Schepper boven al het andere. Diegene die van Allah de Verhevene houdt zal van zijn religie houden.

Zoals Allah de Verhevene in de Qor-aan:

En degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah (boven al het andere).” (Surah Al Baqarah : Ayah 165).

En als laatste deze twee verzen uit de Qor-aan om over na te denken:

en sterft niet anders dan als moslims.” (Surah Aal Imran: Ayah 102).

Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.” (Surah An-nisaa-e : Ayah 13).

Moge Allah de Verhevene diegene die op zoek is zijn naar de Waarheid helpen op Zijn Weg te vinden en moge Allah de Verhevene de moslimgemeenschap zegenen. Amien.
Bron: Rissalah.com

Beste zuster, zoals je hebt kunnen lezen, is het niet gebruikelijk dat een bekering plaatsvindt in het bijzijn van een imam of dat je eerst de Koran geheel moet lezen. Wat je dient te doen, is de stappen te volgen zoals hierboven beschreven. Het is wel verstandig om (na je bekering) een zuster te zoeken die kennis heeft van de Islam en haar vraagt jou te onderwijzen in deze voor jou nieuwe religie. Want de pilaren van de Islam dien je zo snel mogelijk te kennen, dat zijn o.a. de shahada en het gebed met de bijbehorende wassing. De rest volgt wel. {mosgoogle left}
Het bezoeken van lezingen is een goede manier om de “dien” (religie) eigen te maken.

En Allah weet het beste. Moge Allah je leiden naar het Paradijs. Ameen.

Door Aboe Soufyan