Waarom moet een moslim tijdens het gebed zich richten tot de Ka’ba?

Het gebed verrichten we zoals Allah ons heeft bevolen. Maar waarom speciaal Ka’ba (Mekka)? De Ka’ba is het eerste huis dat gebouwd is voor het aanbidden van Allah. Het is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah. Daarom is de Ka’ba een symbool van moslims die in alle profeten geloven. Dus …

Wat is de taal van het gebed in de islam?

Het gebed moet in het Arabisch worden verricht, want: Arabisch is de taal van de Koran. Arabisch is de taal die de Profeet Mohamed (عليه السلام) heeft gesproken. Er moet één specifieke taal zijn voor het gebed om éénheid in de aanbieding te realiseren. De islam streeft naar éénheid en probeert verschillen te minimaliseren. Profeet …

Wanneer iemand schoon is, moet hij als nog de rituele wassing verrichten?

Ja, want een schoon lichaam wil niet zeggen dat een rituele wassing niet nodig is. De rituele wassing (Oedoe) heeft meerdere functies: De (rituele) wassing bereidt de persoon geestelijk voor op het gebed. De wassing zelf is een onderdeel van aanbidding. De wassing is een symbool van commitment naar het adres van de Profeet Mohamed …

Wat is de algemene betekenis van aanbidding in de Islam?

Elke handeling die je verricht en waar Allah tevreden over is, is een handeling van aanbidding. Elke handeling die je wilt verrichten en waar Allah tevreden over is of zou zijn, is een handeling van aanbidding. Dus aanbidding in de Islam is niet alleen, het gebed, de zakat, het vasten en of de pelgrimstocht. Zolang …

Waarom legt de Islam de nadruk op het gebed?

Islam legt de nadruk op het gebed omdat het gebed de mens in contact met Allah brengt. Zonder het gebed wordt het geloof zwakker en de drang om slecht te doen groter. Het gebed herinnert je aan Allah, reinigt het lichaam en de geest en verdrijft slechte daden. Zonder het gebed, vergeet je Allah. Met …

Slachtoffers worden daders, maar daders zijn geen slachtoffers

Het voorgaande stelt onomstotelijk vast dat geweld jegens vrouwen onder geen beding een goede zaak is volgens de Islamitische normen en waarden. Desondanks is het een feit dat er ontzettend veel vrouwen mishandeld worden door familieleden of hun echtgenoten. De vraag is wat men hier tegen kan doen. Allereerst dient men de ogen niet te …

De corrigerende tik

Een andere groep moslimgeleerden let meer op het plaatsen van dit koranvers in een bepaalde context. Zo wijzen zij erop dat het lichtelijk slaan van een vrouw alleen kan voorkomen in een relatie waarbij enerzijds de man aan al zijn plichten heeft voldaan en een rechtschapen karakter heeft en anderzijds de vrouwen haar echtelijke plichten …

Het woord ‘slaan’

De discussie onder moslimgeleerden varieert van de betekenis van het woord ‘slaan’ tot het plaatsen van het betreffende vers in een bepaalde context. Een aantal geleerden is van mening dat het woord ‘slaan’ in het Arabisch meerdere betekenissen kan hebben. Zo zou het woord daraba wat over het algemeen wordt vertaald met ‘slaan’, ook ‘verlaten’ …

Engeland in de 15e en 16e eeuw: de vrouw is eigenlijk een duivel

Erkende islamitische geleerden hebben bibliotheken vol geschreven over het voorgaande koranvers in relatie tot vrouwenmishandeling. Dit gegeven laat zien dat al sinds de eerste eeuwen van de Islam men bezig was met de positie van de vrouw in de maatschappij in het algemeen en in een gezin in het bijzonder. Het is dan ook opmerkelijk …

De beste onder jullie is degene die de vrouwen goed behandelt

Laten we beginnen met geweld jegens vrouwen. Het antwoord op de vraag of de Sharia dit toestaat is heel simpel: nee, het slaan van vrouwen is niet toegestaan, laat staan dat de Islam dit verheerlijkt of enigszins stimuleert. Men kan hiervoor het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) nemen. De handelingen van de profeet vzmh, …